ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับคณะผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์วิจัยชุมชน “สวนสมรมตามรอยพ่อ บ้านเขาวัง” อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

          เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ผศ.ดร.อมรศักดิ์  สวัสดี  ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ  ผศ.ดร.ฉวีวรรณ คล่องศิริเวช สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ และทีมงานศูนย์บริการวิชาการ  ได้ร่วมต้อนรับคณะผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) นำโดย  รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ  รศ.ดร.ยงยุทธ  แฉล้มวงษ์ นายธานินทร์ ผะเอม  นายสมบูรณ์  วงค์กาด  นางแน่งน้อย เวทยพงษ์  ดร.มารยาท  สมุทรสาคร  พลเอกวินัฐ อินทรสุวรรณ  นายประลอง ดำรงค์ไทย พลเอกกนก ภู่ม่วง  และ ดร.สุพจน์ อาวาส  เพื่อติดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์วิจัยชุมชนสวนสมรมตามรอยพ่อ บ้านเขาวัง  ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นผู้ประสานงานหลักในการดำเนินงาน ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากเครือข่ายวิจัยภูมิภาค ภาคใต้  โดยมี รศ.ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา ประธานเครือข่ายวิจัยภูมิภาค ภาคใต้ ร่วมด้วย นายทวีผล บุญผล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ พร้อมด้วย อิหม่ามบ้านเขาวัง เกษตรตำบลร่อนพิบูลย์  คณะครูนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาวัง ผู้นำชุมชน และแกนนำชุมชนบ้านเขาวัง ร่วมต้อนรับคณะผู้ประเมินที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมชุมชน  ซึ่งศูนย์บริการวิชาการและชุมชนได้ร่วมกันจัดนิทรรศการนำเสนอองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยและผลิตภัณฑ์ของชุมชนในวิถีการทำสวนสมรม ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการสืบทอดวิถีภูมิปัญญการทำเกษตรที่เกื้อกูลต่อระบบนิเวศต้นน้ำของชุมชน เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูและรักษาระบบนิเวศ สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนให้คงความอุดมสมบูรณ์ส่งต่อสู่รุ่นลูกหลาน  และการนำทรัพยากรพันธุ์ไม้ท้องถิ่นเฉพาะถิ่นของชุมชน คือ กระวาน นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่มเป็นรายได้ให้กับชุมชนบ้านเขาวัง
          การดำเนินงานของศูนย์วิจัยชุมชน สวนสมรมตามรอยพ่อ บ้านเขาวัง ขับเคลื่อนจากงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการดำเนินงานวิจัยร่วมกับชุมชนของศูนย์บริการวิชาการในการสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกชุมชน/เยาวชนในการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศของชุมชนโดยนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนในการทำสวนสมรมมาเป็นแนวคิดหลักในการหนุนเสริมการทำเกษตรของชุมชน และนำเอาองค์ความรู้ในการทำการเกษตรที่เป็นมิตรต่อระบบนิเวศจากมหาวิทยาลัยถ่ายทอดสู่ชุมชนในการควบคุมป้องกันโรคและแมลงด้วยชีววีธีจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารจาก รศ.ดร.วาริน อินทนา  และการวิจัยสารสำคัญและคุณค่าทางยาของกระวานจากสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ โดย ผศ.ดร.ฉวีวรรณ คล่องศิริเวช เพื่อนำไปสู่การแปรรูปผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่มจากส่วนต่างๆ ของกระวาน อาทิ ชากระวาน ซึ่งนำไปสู่การสร้างรายได้เสริมแก่ชุมชน อาทิ ยาดมกระวาน ยาหม่องสมุนไพร สบู่กระวาน ชากระวาน น้ำพริกระวาน ไก่กระวาน  รวมไปถึงการจัดทำชุดสื่อเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยและภูมิปัญญาของชุมชนในการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศ ภูมิปัญญาการทำเกษตรแบบสวนสมรม  การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปของชุมชน และข้อมูลชุมชน ซึ่งเป็นข้อมูลที่รวบรวมไว้ที่ศูนย์วิจัยชุมชนที่เป็นแหล่งประชุมพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนในชุมชน และคนนอกชุมชนที่สนใจมาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศ การจัดการป่าชุมชน และการทำเกษตรแบบสวนสมรมของชุมชน อีกทั้งยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติและแหล่งเรียนรู้สวนสมรมอีกด้วย
         ทั้งนี้ คณะผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้คำแนะนำในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์วิจัยชุมชนสวนสมรมตามรอยพ่อ บ้านเขาวัง ในการวิจัยเชิงลึกเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกระวานของชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงานขยายผลในพื้นที่อื่นๆ

จำนวนคนดู: 16