ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เภสัชกรจากทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมวิชาการ “Future Trends in Digital & Health Management for Pharmacists” ณ จังหวัดภูเก็ต
เภสัชกรจากทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมวิชาการ “Future Trends in Digital & Health Management for Pharmacists” ณ จังหวัดภูเก็ต
เภสัชกรจากทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมวิชาการ “Future Trends in Digital & Health Management for Pharmacists” ณ จังหวัดภูเก็ต

          สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ ชมรมเภสัชกรภาคใต้ และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยได้รับความร่วมมือสนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จากศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงานประชุมวิชาการ Future Trends in Digital & Health Management for Pharmacists ระหว่างวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2566 โดยมีเภสัชกร และผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องทั้งจาก 14 จังหวัดภาคใต้ รวมถึงภูมิภาคอื่น ๆ จำนวนกว่า 300 คน ณ ห้อง Conference Centre Hall โรงแรม สแปลช บีช รีสอร์ท ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
            ภายในกิจกรรมพิธีเปิด ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.จิราพร ชินกุลพิทักษ์ คณบดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม โดยมี ภก.วรศักดิ์ พุฒิวณิชย์ ประธานชมรมเภสัชกรภาคใต้ ในนามของเจ้าภาพการจัดงาน ได้รายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ต่อประธานในพิธีเปิด รศ. พิเศษ ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ นายกสภาเภสัชกรรม ซึ่งงานประชุมวิชาการในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เภสัชกรเข้าใจถึงทิศทางการดำเนินงาน การปรับตัวของวิชาชีพเภสัชกรรม และเกิดแรงบันดาลใจที่ดีในการพัฒนาตนเอง เพื่อให้สามารถปรับตัวสู่การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น   ในอนาคต รวมถึงเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพบปะเพื่อนร่วมวิชาชีพเภสัชกรรมในภาคใต้  ประกอบด้วย พิธีมอบรางวัลเภสัชกรภาคใต้ดีเด่น ประจำปี 2566 การเสวนา และการบรรยายวิชาการ โดยได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มาบรรยาย เสวนา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้   ในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทรนด์สุขภาพใหม่ ๆ กลยุทธ์หรือการดำเนินการตลาด และภาวะผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับเภสัชกร ตลอดจนเครื่องมือ และกระบวนการเปลี่ยนผ่านเพื่อก้าวสู่ยุคดิจิทัลของระบบสุขภาพ และเภสัชกรประกอบด้วย
          1. การเสวนา Interprofessional Telehealth Reconciliation โดย รศ.(พิเศษ) ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ นายกสภาเภสัชกรรม, อาจารย์ ดร.นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ มหาวิทยาลัยมหิดล รศ.ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ นายกสภาการพยาบาล, ภก.คมสัน โสตางกูร นายกสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย), ภญ.วรสุดา ยูงทอง ผู้อำนวยการกองยา องค์การอาหารและยา, ผศ.นพ.สุรัตน์ ตันประเวช มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Moderator: ภก.สมพงษ์ อภิรมย์รักษ์ นายกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย), ภก.สุทธิพงค์ หนูฤทธิ์ บริษัท เวียร์ทริศ (ประเทศไทย) จำกัด, ภก.วิรุณ เวชศิริ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
          2. บรรยายวิชาการ Health Literacy for Anti-Aging โดย ผศ.ดร.เอกราช บำรุงพืชน์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
          3. บรรยายวิชาการ Ketogenic Diet and Intermittent Fasting: Impact, Benefits & Risks โดย คุณสมิทธิ โชติศรีลือชา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
          4. บรรยายวิชาการ Innovative Entrepreneurship in Healthcare Industry: Opportunities and Challenges โดย ผศ.นพ.สุรัตน์ ตันประเวช มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
          5. บรรยายวิชาการ Neuromarketing : What It Is and How It Works โดย ภญ.แกมฤทัย อรุณศรี ร้าน ณ ยา จังหวัดชลบุรี
          6. บรรยายวิชาการ Digital Transformation and Future Trends for Pharmacists   โดย ผศ.(พิเศษ) ดร.นพ.พลวรรธน์ วิทูรกลชิต บริษัท สบาย อินฟราสดรัคเจอร์ จำกัด
          จากผลการประเมินหลังเสร็จสิ้นการประชุมในครั้งนี้ ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้เข้าร่วมการประชุม และได้รับข้อเสนอแนะ ตลอดจนความต้องการรับความรู้จากหัวข้อต่างๆ เพิ่มเติม ทั้งนี้ เพื่อคณะผู้จัดงานจะได้นำข้อมูลที่ได้รับไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดประชุม ทำให้ผู้ร่วมประชุมสามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานและพัฒนาวิชาชีพได้ต่อไป

เภสัชกรจากทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมวิชาการ “Future Trends in Digital & Health Management for Pharmacists” ณ จังหวัดภูเก็ต
เภสัชกรจากทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมวิชาการ “Future Trends in Digital & Health Management for Pharmacists” ณ จังหวัดภูเก็ต
เภสัชกรจากทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมวิชาการ “Future Trends in Digital & Health Management for Pharmacists” ณ จังหวัดภูเก็ต
เภสัชกรจากทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมวิชาการ “Future Trends in Digital & Health Management for Pharmacists” ณ จังหวัดภูเก็ต
จำนวนคนดู: 103