ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ม.วลัยลักษณ์ จัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง “การดูแลสุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุมโรค การรักษาสุกรป่วยเบื้องต้น”แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงสุกร ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา

          เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 นำโดย อาจารย์ สพ.ญ. รัชฎาพร  บริพันธุ์ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุมโรค การรักษาสุกรป่วยเบื้องต้น เพื่อให้สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมูฯ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเลี้ยงและการจัดการโรคในฟาร์มของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          โครงการพัฒนาระบบการผลิตและการจัดการสุกรที่มีประสิทธิภาพปลอดภัยและได้มาตรฐานเพื่ออาชีพที่มั่นคง ปีที่ 4 โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการแผนการผลิตสุกรแบบครบวงจร โดยเฉพาะการผลิตแม่สุกรสองสายพันธุ์เพื่อขายให้แก่สมาชิก และตลาด ผ่านกลไกการบริหารจัดการของกลุ่มวิสาหกิจ ตลอดจนให้องค์ความรู้วางแผนการจัดการในเรื่อง การจัดตรวจสัดและการผสมแม่สุกร การจัดการแม่ผสมและแม่อุ้มท้อง การดูแลแม่สุกรอุ้มท้อง และการจัดการแม่สุกรช่วงคลอดและเลี้ยงลูก เป็นต้น โดยบรูณาการร่วมกับโครงการวิทยาลัยสัตว์แพทยศาสตร์อัครราชกุมารีสู่ ชุมชน (โครงการพัฒนาการจัดการสุขภาพสุกร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา) โดยส่งเสริมและช่วยเหลือเกษตรกรในส่วนของการให้ความรู้การป้องกันและควบคุมโรค การดูแลสุขภาพสุกร และการจัดการระบบสืบพันธุ์เพื่อให้ได้ผลผลิตสูงสุด สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหลัก (SDGs) เป้าหมายข้อที่ 1 “No Poverty” ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบ ทุกที่ เป้าหมายข้อที่ 2 “Zero Hunger” ขจัดความหิวโหย ส่งเสริมเข้าถึงความรู้ ทักษะการเกษตรแบบยั่งยืนแก่เกษตรกรในท้องถิ่น และเป้าหมายข้อที่ 17 “Partnerships for the Goals” ได้มีการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง บูรณาการระหว่างศาสตร์และสร้างความร่วมมือทั้งหน่วยงานภายในและนอกของมหาวิทยาลัย
          ในการนี้ อาจารย์ ดร.กฤติกา กาบพลอย และนักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรฯ เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2566 กลุ่มวิสาหกิจหมูฯ โดยมีนายสนอง ทองยอด ประธานกลุ่มฯและสมาชิกร่วมหารือวางแผนการลงพื้นที่ติดตามสุกร และการฉีดวัคซีนในสุกรต่อไป

จำนวนคนดู: 24