ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำนักศึกษาลงพื้นที่จัดทำสื่อดิจิทัล ขับเคลื่อนโครงการวิชาการรับใช้สังคม (WU-Social Engagement)

          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวิชาการรับใช้สังคม (WU-Social Engagement) อย่างต่อเนื่องภายใต้โครงการการเงินและบัญชีเพื่อชุมชน โดยในครั้งนี้ ดร.นิษฐิดา สุดใหม่ อาจารย์สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน ดร.วศิน ประดิษฐศิลป์ อาจารย์วิทยาลัยนานาชาติ และคณะทำงานศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้นำนักศึกษาในรายวิชา BMF64-207 การจัดการตลาดยุคดิจิทัล จำนวน 51 คน ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อทำสื่อทางการตลาด เมื่อวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566  เพื่อเป็นการเปิดโอกาสได้นำเสนอสินค้าผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น   ซึ่งในครั้งนี้ ได้แบ่งนักศึกษาออกเป็นจำนวน 5 กลุ่ม ลงพื้นที่ปฎิบัติงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ดังนี้
     1. วิสาหกิจชุมชนอรสิริบ้านรังนก
     2. วิสาหกิจชุมชนไตปลาแห้งครัวคุณตาบ้านพรุชนเหนือ  
     3. วิสาหกิจชุมชนหนานตาทองฟาร์ม
     4. วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมไม้กวาดดอกหญ้า
     5. วิสาหกิจชุมชนสวนจันทร์ศรี  
          โดยได้มอบหมายงานให้นักศึกษา ประยุกต์องค์ความรู้สมัยใหม่ที่ได้เรียนมาในการเข้าไปช่วยในการส่งเสริมการขายและพัฒนาศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน นำไปพัฒนาต่อยอดก่อให้มีรายได้มากขึ้น  และการลงพื้นที่ชุมชนในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช และ นายกเทศมนตรีตำบลพรหมโลก “นายรังสิต เฉลิมวรรณ” ที่มอบหมาย สำนักปลัดเทศบาล “นายธนากร ธราพรสกุลวงศ์”  ดำเนินการอำนวยความสะดวกและร่วมให้ความรู้ตลอดเส้นทางการลงพื้นที่

จำนวนคนดู: 24