ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การประเมินความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป และศูนย์บริการวิชาการ ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนและความเป็นเลิศสู่สากล ในฐานะที่ปรึกษาโครงการการพัฒนาศักยภาพสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การประเมินความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อพัฒนาและเสริมความรู้ให้แก่คณะทำงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมท่าศาลาภิรมย์ อาคารวิชาการ 8 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วาริท เจาะจิตต์ รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และอาจารย์นิธิมา หนูหลง เป็นผู้นำเสนอวิธีการประเมินความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อจัดทำรายงานสภาพการณ์ความเสี่ยง (Risk Profile) ตามแนวทางของแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติและจัดทำแผนปฏิบัติการในระดับพื้นที่
           การประเมินความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่มีผลกระทบต่อสาขาหลักในจังหวัด จาก 6 สาขา ได้แก่ การจัดการน้ำ การเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร การท่องเที่ยว สาธารณสุข การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการตั้งถิ่นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ โดยใช้กรอบการดำเนินงานอ้างอิงตามแผนการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (NAP)  

จำนวนคนดู: 29