ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอรับรองผลการประเมินปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) ในภาคส่วนพลังงาน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอรับรองผลการประเมินปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) ในภาคส่วนพลังงาน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอรับรองผลการประเมินปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) ในภาคส่วนพลังงาน

          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีการกำหนดนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2566-2570 ที่ชัดเจนในเรื่องของการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว ด้วยกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนและมีเป้าหมายเป็นตัวชี้วัดชัดเจนในเรื่องของการจัดอันดับทั้งในส่วนของ การจัดอันดับ UI Green Metric Ranking (ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ WU-D-3-1-10 คะแนนผลการประเมินตามเกณฑ์ UI GreenMetric) และ การจัดอันดับ THE SDG impact ranking (WU-D-3-1-8 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับตามเกณฑ์การพัฒนาที่ยั่งยืน  (THE Impact Ranking) ที่สูงขึ้น) โดยการดำเนินงานเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และก๊าซเรือนกระจกเป็นตัวชี้วัดสำคัญ Energy & Climate Change ในเกณฑ์ UI Green Metric Ranking และ เป้าหมาย SDG ที่ 13 (Climate action) ในเกณฑ์ของ การจัดอันดับ THE SDG impact ranking
          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ดำเนินกิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจก และยื่นผลการคำนวณการลดก๊าซเรือนกระจก (LESS-EE-01 Version 07 การลดการใช้พลังงานไฟฟ้า) เสนอต่อองค์การบริหารจัดการก๊าซ เรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยผลการดำเนินกิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรม ได้แก่ การเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ สามารถลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 2,038,622 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และการติดตั้งเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูงเพื่อแทนที่เครื่องปรับอากาศเดิม สามารถลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 5,887,630 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โดยสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดได้ 7,926,252 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือ 7,926.252 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
          ทั้งนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้ตรวจสอบความถูกต้องขอการคำนวณและหลักฐานต่าง ๆ และได้มอบใบประกาศเกียรติคุณ (Letter of Recognition : LOR) โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme : LESS) ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เพื่อแสดงว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดำเนิน กิจกรรมการเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และกิจกรรมการติดตั้งเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูงเพื่อแทนที่เครื่องปรับอากาศเดิม สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ 7,926.252 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอรับรองผลการประเมินปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) ในภาคส่วนพลังงาน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอรับรองผลการประเมินปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) ในภาคส่วนพลังงาน
จำนวนคนดู: 34