ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ม.วลัยลักษณ์ โดย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์และศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับศูนย์วิจัยข้าวนครศรีฯจัดกิจกรรมนำเสนอข้อมูลความรู้ผลงานวิจัยสู่ชุมชน และเชิญชวนเกษตรกรทำนาข้าวต.คลองน้อยร่วมกิจกรรมจัดการเมล็ดพันธุ์ในแปลงนาข้าว ซึ่งเป็นการสนับสนุนเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือน

          เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ และคณะทำงานศูนย์บริการวิชาการ ภายใต้โครงการวิจัยจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการศึกษาคุณค่าทางโภชนาการและคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระและการต้านริ้วรอยของข้าวพันธุ์พื้นเมืองในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช (สำนักงาน กปร. ปีงบประมาณ 2566) ร่วมกับศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ผลงานวิจัยสู่ชุมชน ทั้งข้อมูลสถานการณ์โดยรวมของการทำนาข้าวพันธุ์พื้นเมือง ข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการและสารอาหารสำคัญที่พบในข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่ปลูกในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
          และได้เชิญชวนเกษตรกรทำนาข้าวร่วมกิจกรรมจัดการเมล็ดพันธุ์ในแปลงนาข้าว ซึ่งเป็นการคัดเมล็ดพันธุ์ภายใต้บริบทพื้นที่นาข้าวของเกษตรกร โดยทางศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช สนับสนุนต้นกล้าข้าวสายพันธุ์พื้นเมืองที่เกษตรกรปลูกในพื้นที่และให้คำปรึกษาแนะนำในกิจกรรมจัดการเมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่งมีเกษตรกรให้ความสนใจและมีการนัดหมายปฏิทินการทำนาข้าว

จำนวนคนดู: 17