ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ม.วลัยลักษณ์ จับมือ อบต.ไทยบุรี ร่วมหารือ ท้องถิ่นจ.นครศรีธรรมราช เพื่อยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเป็นต้นแบบการศึกษาดูงานตามแนวทางหลักสูตร High Scope

          เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 อาจารย์ ดร.พงศ์พันธุ์ คำพรรณ์ หลักสูตรครุศาสตร์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ และคณะทำงานศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ นายเกรียงศักดิ์ ผดุงกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี เข้าร่วมหารือกับนายปราโมทย์ แสงวิสุทธิ์ ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช และทีมบริหารด้านการศึกษาของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อรายงานผลการดำเนินโครงการเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาของเด็กปฐมวัย ปีที่ 3 (ECEEP) ที่มีกลุ่มเป้าหมายยกระดับการศึกษาของนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกเหล็ก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี พร้อมรับข้อเสนอแนะจากท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช และทีมบริหารด้านการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเป็นต้นแบบการศึกษาดูงานตามแนวทางหลักสูตร High Scope ต่อไป
          โครงการเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาของเด็กปฐมวัย ปีที่ 3 (ECEEP)  เป็นโครงการต่อเนื่อง ภายใต้ ชุดโครงการพันธกิจวิชาการรับใช้สังคมยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แบบองค์รวม (WU – Social engagement) ปีงบประมาณ 2566 มุ่งเน้นยกระดับขีดความสามารถและปิดช่องว่างผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของเด็กปฐมวัยในท้องถิ่นด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบ “High Scope” เน้นกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือกระทำ และพัฒนางานวิจัยเพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบายเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาของเด็กปฐมวัยในประเทศไทย มีกลุ่มเป้าหมาย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 392 ศูนย์ 154 องค์การบริหารส่วนตำบล 27 อำเภอ ระยะเวลาการดำเนินโครงการ 5 ปี สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายข้อที่ 4 “Quality Education” ส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาที่ได้คุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง และส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน และเป้าหมายข้อที่ 17 “Partnerships for the Goals”มีการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง บูรณาการระหว่างศาสตร์และสร้างความร่วมมือทั้งหน่วยงานภายในและนอกมหาวิทยาลัย
          ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.พงศ์พันธุ์ คำพรรณ์ อาจารย์สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ในฐานะหัวหน้าโครงการฯ ร่วมกับ ผู้บริหาร คณะครู ศพด. สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี ระดมความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับวัยของเด็กและบริบทพื้นที่ รวมทั้งคณะทำงานของศูนย์บริการวิชาการสนับสนุนการประเมินทักษะของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกเหล็ก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา เพื่อเป็นแนวทางในการยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นต้นแบบการศึกษาดูงาน และขยายผลองค์ความรู้การจัดการเรียนการสอนในเด็กปฐมวัย สู่ ศพด. อื่นๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไป

จำนวนคนดู: 40