ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมพิธีรับมอบประกาศเกียรติคุณหน่วยงานขับเคลื่อน “การพัฒนาศักยภาพจังหวัด ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” ในบทบาท อว.ส่วนหน้าจังหวัดกระบี่

          เมื่อวันที่ 14-15 ส.ค. 2566  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในบทบาทของ อว.ส่วนหน้าจังหวัดกระบี่  ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เครือข่าย อว. เพื่อพัฒนาศักยภาพจังหวัด ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2566 ภายในงาน TechnoMart 2023 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี และทางออนไลน์ Zoom Cloud Meeting
          โดยในครั้งนี้ ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงาน โครงการ “การจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและ  นวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568  –  2570”   ในช่วงกิจกรรม Dinner Talk “แผนงาน/โครงการด้าน ววน. เพื่อพัฒนาศักยภาพจังหวัด” ซึ่งเป็นผลงานที่เกิดจากการทำงานร่วมกันของภาควิชาการ ภาครัฐในพื้นที่ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จังหวัดกระบี่  ร่วมกับ อว.ส่วนหน้าอีก 19 แห่ง  ภาคกลางและภาคตะวันออก จำนวน 6 จังหวัด  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 5 จังหวัด ภาคใต้ จำนวน 3 จังหวัด  ภาคเหนือ จำนวน 5 จังหวัด  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดทำแผนงาน/  โครงการ “การเพิ่มศักยภาพจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไปพัฒนาพื้นที่” ของเครือข่าย อว. เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก อันจะเป็นฐานในการพัฒนาประเทศต่อไป 
          ช่วงท้ายของการจัดกิจกรรม  ได้เข้าร่วมพิธีรับมอบประกาศเกียรติคุณหน่วยงานขับเคลื่อน “การพัฒนาศักยภาพจังหวัด ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม”  ณ ห้อง Amber โดย นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  เป็นผู้มอบประกาศเกียรติคุณพร้อมกล่าวแสดงความยินดีและมอบนโยบายการขับเคลื่อนเครือข่าย อว. เพื่อการพัฒนาจังหวัด ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยหน่วยงานพันธมิตรได้เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

จำนวนคนดู: 29