ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เสริมศักยภาพนักศึกษา หนุนวิสาหกิจชุมชน SMEs อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

          อาจารย์ ดร.นิษฐิดา สุดใหม่ อาจารย์สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน หัวหน้าโครงการการเงินและบัญชีเพื่อชุมชน และ ผศ.นลินี ทินนาม อาจารย์สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน ร่วมกับคณะทำงานศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้นำนักศึกษาในรายวิชา BMF64-205 การเงินธุรกิจ และนักศึกษาแลกเปลี่ยน UPNVJ จากประเทศอินโดนีเซีย รวมจำนวนสิ้น 50 คน ได้ลงพื้นที่บรูณาการความร่วมมือด้านการเรียนการสอนกับพื้นที่ ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติ ผู้แทนเทศบาลตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช (นายธนากร ธราพรสกุลวงศ์) และผู้การประกอบการในพื้นที่ นางสาวภารดี นนทมิตร (น่าน) เจ้าของร้าน Par.D cafe เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 จัดกิจกรรมสัมพันธ์ แบ่งปันประสบการณ์ เสริมความรู้ การเป็นผู้ประกอบการ เพื่อความมั่นคงด้านอาชีพ ณ พา-ดี คาเฟ่ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
          โดยในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางสาวภารดี นนทมิตร (น่าน) เจ้าของร้าน Par.D cafe ซึ่งเป็นคนในพื้นที่ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช จากเชฟต่างประเทศ สู่ Par.D cafe คาเฟ่ในสวน อ.พรหมคีรี แม้ห่างไกลแต่สร้างรายได้หลักแสนบาท เข้าร่วมแลกเปลี่ยนแบ่งปันประสบการณ์ เสริมความรู้ การเป็นผู้ประกอบการ ให้กับนักศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับไปใช้ให้กับของกลุ่มวิสาหกิจเป้าหมายของโครงการ ดังนี้
     1. วิสาหกิจชุมชนอรสิริบ้านรังนก
     2. วิสาหกิจชุมชนไตปลาแห้งครัวคุณตาบ้านพรุชนเหนือ
     3. วิสาหกิจชุมชนหนานตาทองฟาร์ม
     4. วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมไม้กวาดดอกหญ้า
     5. วิสาหกิจชุมชนสวนจันทร์ศรี
          ซึ่งผลการดำเนินงานครั้งที่ผ่านมา ได้แบ่งนักศึกษาออกเป็นจำนวน 5 กลุ่ม ลงพื้นที่ปฎิบัติงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยได้มอบหมายงานให้นักศึกษา ประยุกต์องค์ความรู้สมัยใหม่ที่ได้เรียนมาในการเข้าไปช่วยในการส่งเสริมการขายและพัฒนาศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน นำไปพัฒนาต่อยอดก่อให้มีรายได้มากขึ้น เพื่อความมั่นคงด้านอาชีพและนำไปต่อยอดทางธุรกิจต่อไป

จำนวนคนดู: 30