ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมนำเสนอผลการดำเนินงานของนักศึกษาต่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป้าหมาย อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

          ผศ.นลินี ทินนาม อาจารย์สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน คณะทำงานโครงการการเงินและบัญชีเพื่อชุมชน และ ดร.วศินประดิษฐศิลป์ อาจารย์สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ ร่วมกับคณะทำงานศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้นำนักศึกษาในรายวิชา BMF64-207 การจัดการตลาดยุคดิจิทัล หลักสูตรการจัดการธุรกิจการเงินดิจิทัล สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน จำนวน 51 คน ลงพื้นที่บรูณาการความร่วมมือด้านการเรียนการสอน จัดกิจกรรมนำ เสนอผลการดำ เนินงานของนักศึกษาต่อกลุ่มวิสาหกิจ SMEs เป้าหมาย ในอำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 เพื่อให้เกิดการบูรณาการด้านการเรียนการสอน และการบริการวิชาการแก่สังคม ในรูปแบบของ Social Engagement ที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป้าหมาย หลังจากนักศึกษาลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมเก็บข้อมูล โดยการประยุกต์องค์ความรู้สมัยใหม่ที่ได้เรียนมาในการเข้าไปช่วยในการส่งเสริมการขายและพัฒนาศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพิ่มช่องทางการขายและขยายพื้นที่การเข้าถึงของสินค้า ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค นำไปพัฒนาต่อยอดก่อให้มีรายได้มากขึ้น
          โดยในครั้ง ได้รับเกียรติจาก นายกเทศมนตรีตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช (นายรังสิต เฉลิมวรรณ) กล่าวต้อนรับและเข้าร่วมติดตามผลการดำ เนินงานฯ อย่างต่อเนื่อง ร่วมกับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน และ ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ (นายประพันธ์ พัฒน์ทอง หัวหน้าฝ่ายวิชาการรับใช้สังคมและพัฒนาเชิงพื้นที่) เพื่อรับทราบและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน จากการมอบหมายงานให้นักศึกษา ลงปฎิบัติงานวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยงานที่ได้รับมอบหมายแบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 ประวัติวิสาหกิจชุมชน ส่วนที่ 2 สภาพแวดล้อมทางการตลาดผลิตภัณฑ์ ส่วนที่ 3 ส่วนผสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์ ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์โอกาสในการทำธุรกิจผลิตภัณฑ์ ส่วนที่ 5 การบริหารแบรนด์ผลิตภัณฑ์ส่วนที่ 6 โจทย์ของวิสาหกิจชุมชน และส่วนที่ 7 ตัวอย่างภาพการลงพื้นที่ ดังนี้   
     กลุ่มที่ 1 วิสาหกิจชุมชนหนานตาทองฟาร์ม
     กลุ่มที่ 2 วิสาหกิจชุมชนไตปลาแห้งครัวคุณตาบ้านพรุชนเหนือ
     กลุ่มที่ 3 วิสาหกิจชุมชนอรศิริบ้านรังนก
     กลุ่มที่ 4 วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมพื้นบ้านไม้กวาดดอกหญ้า
     กลุ่มที่ 5 วิสาหกิจชุมชนสวนจันทร์ศรี
          และต้องขอขอบคุณในความร่วมมืออย่างดียิ่ง จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้ง 5 กลุ่ม และจากเทศบาลตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ในส่วนของผู้บริหารนายกเทศมนตรีตำบลพรหมโลก “นายรังสิต เฉลิมวรรณ” ที่มอบหมาย“นายธนากร ธราพรสกุลวงศ์” ดำเนินการอำนวยความสะดวกและร่วมให้ความรู้ตลอดเส้นทางการลงพื้นที่ ในการดำเนินโครงการ ครั้งนี้

 

จำนวนคนดู: 18