ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

หน่วยพัฒนาครู มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สำนักวิชาศิลปศาสตร์ จัดอบรมเสริมทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรทางการศึกษา
หน่วยพัฒนาครู มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สำนักวิชาศิลปศาสตร์ จัดอบรมเสริมทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรทางการศึกษา
หน่วยพัฒนาครู มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สำนักวิชาศิลปศาสตร์ จัดอบรมเสริมทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรทางการศึกษา

          เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2566 ศูนย์บริการวิชาการ ในฐานะหน่วยพัฒนาครูมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สำนักวิชาศิลปศาสตร์ จัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ: การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชั้นเรียน ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 4 (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ในการสนับสนุนให้บุคลากรในสังกัด เข้าร่วมการอบรม จำนวน 40 คน
          การดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ: การพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร    ในชั้นเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทางศึกษามีทักษะการฟัง – พูดภาษาอังกฤษในชั้นเรียน    ได้ถูกต้องและมั่นใจ มีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ และมีโอกาสฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษกับผู้มีความเชี่ยวชาญจากวิชาเอกภาษาอังกฤษ หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
          สำหรับกิจกรรมของโครงการประกอบด้วย หัวข้อบรรยาย 2 หัวข้อ คือ ไวยากรณ์เพื่อการสอนและการสื่อสาร  และหัวข้อ เครื่องมือและภาษาที่ใช้สื่อสารในชั้นเรียน พร้อมกิจกรรมภาคปฏิบัติที่ผู้เข้าอบรมจะได้ร่วมฝึกทักษะการฟัง และพูด ร่วมทั้งการนำเสนอพร้อมรับคำแนะนำจากวิทยากร คือ  อาจารย์ตรีนุช เชาวนกฤษณกุล และอาจารย์ธัชกฤช มาตยะขันธ์
          กิจกรรมการอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วย ศึกษานิเทศน์ ผู้บริหารโรงเรียนและครู ในสังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 จำนวน 40 คน จาก 25 โรงเรียนในพื้นที่อำเภอท่าศาลา อำเภอสิชล และอำเภอนบพิตำ คือ 

     1.ศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต4            จำนวน 1 คน    
     2.โรงเรียนชุมชนวัดปัณณาราม     อำเภอสิชล                    จำนวน 1 คน
     3.โรงเรียนชุมชนใหม่                 อำเภอท่าศาลา                     จำนวน  3 คน
     4.โรงเรียนท่าศาลา                   อำเภอท่าศาลา                       จำนวน 2 คน
     5.โรงเรียนบ้านเขาทราย             อำเภอสิชล                           จำนวน 1 คน
     6.โรงเรียนบ้านเขาฝ้าย               อำเภอสิชล                           จำนวน 2 คน
     7.โรงเรียนบ้านเขาใหญ่              อำเภอสิชล                            จำนวน 2 คน
     8.โรงเรียนบ้านฉาง                   อำเภอท่าศาลา                        จำนวน 1 คน
     9.โรงเรียนบ้านช่องเขาหมาก       อำเภอสิชล                           จำนวน 1 คน
     10.โรงเรียนบ้านในถุ้ง                อำเภอท่าศาลา                         จำนวน 1 คน 
     11.โรงเรียนบ้านบ่อกรูด             อำเภอท่าศาลา                          จำนวน 1 คน
     12.โรงเรียนบ้านปากเจา             อำเภอท่าศาลา                         จำนวน 2 คน
     13.โรงเรียนบ้านปากลง              อำเภอนบพิตำ                         จำนวน 2 คน
     14.โรงเรียนบ้านสำนักม่วง          อำเภอท่าศาลา                        จำนวน 1 คน
     15.โรงเรียนปทุมานุกูล               อำเภอท่าศาลา                          จำนวน 2 คน
     16.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 อำเภอท่าศาลา                     จำนวน 5 คน
     17.โรงเรียนวัดจอมทอง              อำเภอสิชล                                จำนวน 1 คน
     18.โรงเรียนวัดจันทาราม            อำเภอท่าศาลา                          จำนวน 2 คน
     19.โรงเรียนวัดดอนใคร              อำเภอท่าศาลา                           จำนวน 1 คน
     20.โรงเรียนวัดนากุน                 อำเภอท่าศาลา                           จำนวน 1 คน
     21.โรงเรียนวัดน้ำตก                 อำเภอท่าศาลา                            จำนวน 1 คน
    22.โรงเรียนวัดเปียน                  อำเภอนบพิตำ                            จำนวน 1 คน
    23.โรงเรียนวัดพระอาสน์            อำเภอท่าศาลา                          จำนวน 1 คน
     24.โรงเรียนวัดสโมสร                อำเภอท่าศาลา                          จำนวน 1 คน
     25.โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต     อำเภอสิชล                            จำนวน 2 คน
     26.โรงเรียนวัดสุธรรมาราม         อำเภอสิชล                               จำนวน 1 คน 

 

          จากผลการประเมินหลังเสร็จสิ้นการประชุมในครั้งนี้ ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้เข้าร่วมอบรม และได้รับข้อเสนอแนะ ตลอดจนความต้องการรับความรู้จากหัวข้อต่าง ๆ เพิ่มเติม ทั้งนี้ เพื่อหน่วยพัฒนาครูมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะได้นำข้อมูลไปพัฒนาปรับปรุง สำหรับการจัดดกิจกรรมหลักสูตรอื่น ๆ เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา นำไปปรับใช้ในการพัฒนาวิชาชีพได้ต่อไป

 

หน่วยพัฒนาครู มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สำนักวิชาศิลปศาสตร์ จัดอบรมเสริมทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรทางการศึกษา
หน่วยพัฒนาครู มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สำนักวิชาศิลปศาสตร์ จัดอบรมเสริมทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรทางการศึกษา
หน่วยพัฒนาครู มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สำนักวิชาศิลปศาสตร์ จัดอบรมเสริมทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรทางการศึกษา
หน่วยพัฒนาครู มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สำนักวิชาศิลปศาสตร์ จัดอบรมเสริมทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรทางการศึกษา
หน่วยพัฒนาครู มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สำนักวิชาศิลปศาสตร์ จัดอบรมเสริมทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรทางการศึกษา
หน่วยพัฒนาครู มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สำนักวิชาศิลปศาสตร์ จัดอบรมเสริมทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรทางการศึกษา
หน่วยพัฒนาครู มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สำนักวิชาศิลปศาสตร์ จัดอบรมเสริมทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรทางการศึกษา
หน่วยพัฒนาครู มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สำนักวิชาศิลปศาสตร์ จัดอบรมเสริมทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรทางการศึกษา
หน่วยพัฒนาครู มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สำนักวิชาศิลปศาสตร์ จัดอบรมเสริมทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรทางการศึกษา
หน่วยพัฒนาครู มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สำนักวิชาศิลปศาสตร์ จัดอบรมเสริมทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรทางการศึกษา
จำนวนคนดู: 72