ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รพ.สต. บ้านทุ่งชน และ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมเผยแพร่ “น้ำมันนวดไพล” ในงาน พอ.สว.

          วันที่ 11 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉวีวรรณ คล่องศิริเวช สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ และคณะทำงานศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ และแกนนำ อสม.สังกัดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งชน (SDG 17) จัดนิทรรศการเผยแพร่ “น้ำมันนวดไพล” สูตรใหม่ (SDG 3) ผลิตภัณฑ์สุขภาพภายใต้โครงการยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรแบบครบวงจรเพื่อส่งเสริมสุขภาวะและสัมมาชีพชุมชน ปีที่ 4 แก่เครือข่ายสถาบันด้านสุขภาพในงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. พื้นที่อำเภอท่าศาลา ครั้งที่ 11 ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
       สำหรับ “โครงการยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรแบบครบวงจรเพื่อส่งเสริมสุขภาวะและสัมมาชีพชุมชน ปีที่ 4” ภายใต้ ชุดโครงการพันธกิจวิชาการรับใช้สังคมยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แบบองค์รวม (WU – Social engagement) ปีงบประมาณ 2566 จะมุ่งนำองค์ความรู้จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากโครงการไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น เพื่อการสร้างเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนให้มั่นคงและยั่งยืนต่อไป โดยมุ่งเน้นชุมชนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพและสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมการใช้สมุนไพรในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน และส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรแบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ด้วยการส่งเสริมและพัฒนาการปลูกแหล่งวัตถุดิบสมุนไพร ยกระดับมาตรฐานและคุณภาพผลิตภัณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายข้อที่ 3 “Good Health and Well-being” มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้สูงอายุในระดับท้องถิ่น ชุมชน เป้าหมายที่ 4 “Quality Education” สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมไปถึง การศึกษาสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน และเป้าหมายข้อที่ 17 “Partnerships for the Goals” สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

จำนวนคนดู: 20