ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์บริการวิชาการ จัดกิจกรรมการนำเสนอผลการดำเนินโครงการวิชาการรับใช้สังคมที่มีผลกระทบต่อชุมชนสังคมเพื่อเป็นแนวทางขับเคลื่อน THE Impact Ranking ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

            ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2566 ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมการนำเสนอผลการดำเนินโครงการวิชาการรับใช้สังคมที่มีผลกระทบต่อชุมชน/สังคมเพื่อเป็นแนวทางขับเคลื่อน THE Impact Ranking ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีคณาจารย์เข้าร่วมการนำเสนอ 109 ท่าน จาก 160 โครงการของทุกสำนักวิชา/วิทยาลัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพัฒน์ นาวารัตน์ อาจารย์สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิร่วมให้คำแนะนำแนวทางการเขียนบทความโครงการวิชาการรับใช้สังคมเพื่อให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดตามกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและใช้ในการขับเคลื่อนการจัดอันดับ Times Higher Education Impact Ranking
       โครงการวิชาการรับใช้สังคมเป็นหนึ่งในพันธกิจของศูนย์บริการวิชาการเพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์นำองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ไปเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน ชุมชน สังคม และภาคีเครือข่าย ให้เกิดความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานวิชาการรับใช้สังคมของคณาจารย์และศูนย์ความเป็นเลิศให้เป็นที่ยอมรับอันจะเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งทุนวิจัย/บริการวิชาการ ตามกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ หรือ United Nations’ Sustainable Development Goals (SDGs)
       THE Impact Ranking เป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม จากสถาบัน Times Higher Education ประเทศอังกฤษ โดยใช้เกณฑ์ตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ 17 รายการ

จำนวนคนดู: 19