ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ม.วลัยลักษณ์ โดย ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน ต้อนรับเลขาธิการ กปร. และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ม.วลัยลักษณ์ โดย ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน ต้อนรับเลขาธิการ กปร. และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ม.วลัยลักษณ์ โดย ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน ต้อนรับเลขาธิการ กปร. และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

          วันที่ 29 สิงหาคม 2566  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์  สวัสดี  ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ และคณะทำงาน ร่วมให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนหารือกับ นายปวัตร์ นวะมะรัตน เลขาธิการ กปร.  พร้อมด้วย นายอภิศักดิ์ สรวิสูตร ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ 4 ภาคใต้ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร.  ซึ่งเดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการของหน่วยงานที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงาน กปร. ณ แปลงจากปลูกใหม่ของกลุ่มไร่จากพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้โครงการศึกษาทดลองปลูกป่าจากเพื่อฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ำปากพนัง ซึ่งรับผิดชอบโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 นครศรีธรรมราช)
          ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้มีการดำเนินงานวิจัยและบริการวิชาการอย่างต่อเนื่องในตำบลขนาบนาก เกี่ยวกับ “จาก” พืชอัตลักษณ์ท้องถิ่นลุ่มน้ำปากพนัง ทั้งด้านคุณค่าทางเศรษฐกิจและเชิงสังคม ศึกษาและพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก รวมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากร โดยเฉพาะการจัดการน้ำภายใต้บริบทภูมิศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวขนาบนาก โดยในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยได้รายงานสรุปผลงานโครงการวิจัยที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงาน กปร. และร่วมหารือแผนการดำเนินงานเพื่อต่อยอดงานวิจัยที่จะนำไปใช้ประโยชน์ของชุมชนเพื่อให้สามารถสร้างรายได้ เกิดอาชีพ และความมั่นคงในการดำเนินชีวิต ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ภายใต้การใช้ประโยชน์และจัดการทรัพยากรของชุมชนอย่างคุ้มค่า
          อนึ่ง โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงาน กปร. ปีงบประมาณ 2565  ได้แก่ โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์น้ำตาลจากของชุมชนขนาบนากเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์ โดย ผศ.ดร.วิสาขะ อนันธวัช  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร  และโครงการวิเคราะห์อุปสงค์-อุปทานน้ำตาลจากและนวัตกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์น้ำตาลจากระดับชุมชนในพื้นที่ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย อาจารย์ ดร.จินตนีย์ รู้ซื่อ และคณะ สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน และปีงบประมาณ 2566 ได้แก่ โครงการโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์กิมจิ บรรจุภัณฑ์และการตลาด โดย ผศ.ดร.ทนง เอี่ยวศิริ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร และศูนย์บริการวิชาการ และโครงการจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และการศึกษาคุณค่าทางโภชนาการและคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระและการต้านริ้วรอยของข้าวพันธุ์พื้นเมืองในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ และศูนย์บริการวิชาการ

ม.วลัยลักษณ์ โดย ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน ต้อนรับเลขาธิการ กปร. และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ม.วลัยลักษณ์ โดย ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน ต้อนรับเลขาธิการ กปร. และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ม.วลัยลักษณ์ โดย ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน ต้อนรับเลขาธิการ กปร. และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
จำนวนคนดู: 29