ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มวล.จัดงานประชุมกลุ่มเพื่อประเมินความเสี่ยงผลกระทบและแผนจากการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในจังหวัดพัทลุงและเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด จังหวัดพัทลุงครั้งที่ 3
มวล.จัดงานประชุมกลุ่มเพื่อประเมินความเสี่ยงผลกระทบและแผนจากการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในจังหวัดพัทลุงและเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด จังหวัดพัทลุงครั้งที่ 3
มวล.จัดงานประชุมกลุ่มเพื่อประเมินความเสี่ยงผลกระทบและแผนจากการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในจังหวัดพัทลุงและเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด จังหวัดพัทลุงครั้งที่ 3
          วันที่ 28 สิงหาคม 2566 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป และศูนย์บริการวิชาการ ในฐานะที่ปรึกษา “โครงการการพัฒนาศักยภาพสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด” นำโดย ผศ.ดร.จุฑามาศ รัตติกาลสุขะ ผศ.ดร.รุ่งเรือง จันทา   ผศ.เจนจิรา แก้วรัตน์ และผศ.ดร.ลักษณ์นารา ขวัญชุม จัดงานประชุมกลุ่มเพื่อประเมินความเสี่ยงผลกระทบและแผนจากการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในจังหวัดพัทลุง ณ ห้องประชุมศิวา 4 โรงแรมศิวา รอยัล จังหวัดพัทลุง เวลา 08.30-12.00 น. เพื่อนำข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 (Progress Report 2) และนำเสนอที่ประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 3
          และในวันเดียวกันเวลา 13.00-16.30 น. ได้เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศระดับจังหวัด จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 3/2566 ในฐานะที่ปรึกษาโครงการฯ โดยมีนายก้องสกุล จันทราช รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในการประชุม โดยหัวข้อการประชุมดังนี้
     – ผลสรุปปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปีฐาน 2562
     – ผลสรุปการคาดการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
     – ผลสรุปมาตรการและศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจก
     – แผนลดก๊าซเรือนกระจก
     – รายงานสภาพการณ์ความเสี่ยง (Risk Profile) จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของจังหวัดโดยนำเสนอผลการประเมินความเสี่ยงของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภายในขอบเขตการปกครองของจังหวัด จาก 6 สาขา ได้แก่ การจัดการน้ำ การเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร การท่องเที่ยว สาธารณสุข การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การตั้งถิ่นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ 
          โดยโครงการการพัฒนาศักยภาพฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจก และแผนการลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด และเพื่อจัดทำรายงานสภาพการณ์ความเสี่ยง (Risk Profile) จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของจังหวัดตามแนวทางของแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ และจัดทำแผนปฏิบัติการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับพื้นที่ และยังเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศไว้ในที่ประชุมระดับผู้นำสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 26 (COP26) ซึ่งจัดขึ้น ณ เมืองกลาสโกว์ ประเทศสก๊อตแลนด์ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)  ภายในปีพ.ศ. 2593 และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Greenhouse Gas Emission) ภายในปี พ.ศ. 2608 และเพื่อตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย (Thailand’s Long-Term Low Greenhouse Gas Emission Development strategy)  ที่กำหนดเป้าหมาย NDC เป็นร้อยละ 40 ภายในปี พ.ศ. 2573
มวล.จัดงานประชุมกลุ่มเพื่อประเมินความเสี่ยงผลกระทบและแผนจากการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในจังหวัดพัทลุงและเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด จังหวัดพัทลุงครั้งที่ 3
มวล.จัดงานประชุมกลุ่มเพื่อประเมินความเสี่ยงผลกระทบและแผนจากการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในจังหวัดพัทลุงและเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด จังหวัดพัทลุงครั้งที่ 3
จำนวนคนดู: 12