ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

          เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายอภินันท์ เผือกผ่อง เป็นประธานอนุกรรมการฯ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการฯ นายศรัทธา ทองคำ และสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
          การประชุมดังกล่าวนี้มีวาระสำคัญ ได้แก่ รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2566 และพิจารณาขอความเห็นชอบแผนงาน/โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2567 ซึ่งทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย คณะทำงานศูนย์บริการวิชาการได้ประสานงานคณาจารย์ในการจัดทำข้อเสนอโครงการเชิงพื้นที่ เสนอรับการพิจารณาในปีงบประมาณ 2567 จำนวน 3 โครงการ จากสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ และสำนักวิชาการบัญชีและการเงิน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จำนวนคนดู: 7