ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประสานภาคีเครือข่ายความร่วมมือการร่วมจัดโครงการบริการวิชาการ ภายใต้โครงการ ค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 30
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประสานภาคีเครือข่ายความร่วมมือการร่วมจัดโครงการบริการวิชาการ ภายใต้โครงการ ค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 30
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประสานภาคีเครือข่ายความร่วมมือการร่วมจัดโครงการบริการวิชาการ ภายใต้โครงการ ค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 30

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ พร้อมคณะทำงานโครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล จากศูนย์บริการวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าพบนายสุเทพ เจือละออง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน จังหวัดภูเก็ต เพื่อหารือความร่วมมือการร่วมจัดโครงการบริการวิชาการ ภายใต้โครงการ ค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 30 โดยขอรับการสนับสนุนในภาคปฏิบัติการ ประกอบด้วย การศึกษาในห้องปฏิบัติการ การทดลองโดยแบ่งกลุ่มมาทำงานร่วมกัน กิจกรรมการออกภาคสนามโดยเน้นให้มีการศึกษาของจริงในทะเล ได้แก่ ออกศึกษาหาดชนิดต่างๆ เข้าป่าชายเลน ดำน้ำดูแนวปะการัง กิจกรมการออกเรือและให้มีการปฏิบัติการศึกษาทางสมุทรศาสตร์ โดยได้มีโอกาสใช้เครื่องมือทันสมัยต่างๆ ซึ่งกิจกรรมภาคปฏิบัติการกำหนดจะจัดขึ้นในเดือนธันวาคม 2566
          สำหรับโครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี สำหรับในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 30โดยความร่วมร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมทางทะเล กลไกและกระบวนการที่สำคัญ ส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของระบบนิเวศ และการอนุรักษ์การใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาดและอย่างยั่งยืนของทรัพยากรทางทะเล มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาระดับอุดมศึกษา และบัณฑิตศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 50 คน โดยกิจกรรมกำหนดจะจัดขึ้นระหว่างเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2566 ประกอบด้วย
          1. การบรรยาย รูปแบบออนไลน์ โดยมีผู้บรรยายจากคณาจารย์มหาวิทยาลัยต่างๆที่เชี่ยวชาญ ทั่วประเทศ รวมทั้งนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ของสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมประมง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยนักวิทยาศาสตร์เหล่านี้เป็นผู้ชำนาญการในแต่ละหัวข้อแต่ละเรื่องจะมาช่วยร่วมอบรม บรรยาย มีการอภิปรายในหัวข้อที่กำหนด มีการค้นคว้าผ่านกระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียนตามความสนใจของผู้เรียน
          2. การทำหัวข้อสัมมนา รูปแบบออนไลน์ ผู้เข้าอบรมแบ่งกลุ่มเพื่อเลือกหัวข้อสัมมนา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่ม มีคณะนักวิจัยเป็นอาจารย์พี่เลี้ยงและให้การปรึกษาแนะนำ โดยฝึกให้คิดการตั้งโจทย์ปัญหา การวิเคราะห์ข้อมูล และมีการนำเสนอตามหัวข้อสัมมนา
          3. ภาคปฏิบัติการ ขอรับการสนับสนุนความร่วมมือจากศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน จังหวัดภูเก็ต โดยจะดำเนินการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการจาก 50 คน เพื่อร่วมกิจกรรมภาคปฏิบัติ ณ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน จังหวัดภูเก็ต จำนวน 25 คน
          ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอขอบพระคุณผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน จังหวัดภูเก็ต นายสุเทพ เจือละออง เป็นอย่างสูงที่ให้ความกรุณาให้คำแนะนำ รวมทั้งข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงพัฒนากิจกรรมของโครงการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เข้าอบรม ตลอดจนการให้ความร่วมมือสนับสนุนบุคลากร ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ และอุปกรณ์สำหรับกิจกรรมภาคปฏิบัติการโครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 30 ที่จะจัดขึ้นอย่างดียิ่ง และขอขอบคุณคณะทำงานโครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเลที่ร่วมวางแผนกิจกรรม และการให้คำแนะนำการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ คือ  1.นางสาวสุภาพร ผ้าสมบุญ นักวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์   2.นายชินกร ทองไชย นักวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    3.นายชุมพล คงนคร นักวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประสานภาคีเครือข่ายความร่วมมือการร่วมจัดโครงการบริการวิชาการ ภายใต้โครงการ ค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 30
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประสานภาคีเครือข่ายความร่วมมือการร่วมจัดโครงการบริการวิชาการ ภายใต้โครงการ ค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 30
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประสานภาคีเครือข่ายความร่วมมือการร่วมจัดโครงการบริการวิชาการ ภายใต้โครงการ ค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 30
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประสานภาคีเครือข่ายความร่วมมือการร่วมจัดโครงการบริการวิชาการ ภายใต้โครงการ ค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 30
จำนวนคนดู: 55