ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มุ่งพัฒนาทักษะด้านภาษาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ในโครงการการพัฒนาภาษาอังกฤษนักเรียนโรงเรียนพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัย (Social Engagement)
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มุ่งพัฒนาทักษะด้านภาษาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ในโครงการการพัฒนาภาษาอังกฤษนักเรียนโรงเรียนพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัย (Social Engagement)
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มุ่งพัฒนาทักษะด้านภาษาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ในโครงการการพัฒนาภาษาอังกฤษนักเรียนโรงเรียนพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัย (Social Engagement)

          เมื่อวันที่ 31 ส.ค.66  เวลา 13.00 -16.10 น. นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี อิ่มศรี สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดยลงพื้นที่จัดกิจกรรมประเมินผลกับนักเรียน ชั้น ป.5 และคุณครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ในโครงการการพัฒนาภาษาอังกฤษนักเรียนโรงเรียนพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัย (Social Engagement)  ดังนี้
      1) โรงเรียนชุมชนใหม่ เวลา 13.00 – 13.50 น.
      2) โรงเรียนประทีปศาสน์อิสมาอีลอนุสรณ์ เวลา 14.00 – 14.50 น.
      3) โรงเรียนวัดยางงาม เวลา 15.05 – 15.55 น.

            ทั้งนี้ มีแบบประเมินสำหรับนักเรียนและคุณครู ในแต่ละโรงเรียน โดยใช้เวลา ประมาณ 30 – 50 นาที และเพื่อพบปะพูดคุยกับคุณครูจากแต่ละโรงเรียน สำหรับการประเมินผลโครงการ และแนวทางปรับปรุงโครงการต่อไปในปีหน้า
             สำหรับโครงการการพัฒนาภาษาอังกฤษนักเรียนโรงเรียนพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการวิชาการรับใช้สังคม (WU- Social Engagement) ดำเนินกิจกรรมสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษแก่นักเรียน ชั้น ป.5 จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนชุมชนใหม่ โรงเรียนวัดยางงาม และโรงเรียนประทีปศาสน์อิสมาอีลอนุสรณ์  ทางโครงการฯ จึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะนักเรียนในทุกๆด้าน อาทิ ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในรายวิชาภาษาอังกฤษ พัฒนาทักษะและสมรรถนะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในด้านการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และเพื่อ Up Skill Re Skill สร้างศักยภาพ เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ที่ต่างไปจากเดิม ด้วยการเติมเต็มสิ่งใหม่ๆ สร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียน ให้สามารถนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้พัฒนาตนเองและเพื่อการสื่อสารให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจร่วมกัน ยกระดับสมรรถนะทางด้านภาษาอังกฤษ และการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มุ่งเน้นให้สามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ให้ทันสมัยและน่าสนใจ ตอบโจทย์การเรียนรู้ได้อย่างครอบคลุมทุกมิติ

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มุ่งพัฒนาทักษะด้านภาษาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ในโครงการการพัฒนาภาษาอังกฤษนักเรียนโรงเรียนพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัย (Social Engagement)
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มุ่งพัฒนาทักษะด้านภาษาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ในโครงการการพัฒนาภาษาอังกฤษนักเรียนโรงเรียนพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัย (Social Engagement)
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มุ่งพัฒนาทักษะด้านภาษาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ในโครงการการพัฒนาภาษาอังกฤษนักเรียนโรงเรียนพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัย (Social Engagement)
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มุ่งพัฒนาทักษะด้านภาษาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ในโครงการการพัฒนาภาษาอังกฤษนักเรียนโรงเรียนพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัย (Social Engagement)
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มุ่งพัฒนาทักษะด้านภาษาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ในโครงการการพัฒนาภาษาอังกฤษนักเรียนโรงเรียนพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัย (Social Engagement)
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มุ่งพัฒนาทักษะด้านภาษาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ในโครงการการพัฒนาภาษาอังกฤษนักเรียนโรงเรียนพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัย (Social Engagement)
จำนวนคนดู: 10