ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์บริการวิชาการจัดประชุมเตรียมงานร่วมกับนักศึกษาโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566
ศูนย์บริการวิชาการจัดประชุมเตรียมงานร่วมกับนักศึกษาโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566
ศูนย์บริการวิชาการจัดประชุมเตรียมงานร่วมกับนักศึกษาโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566

          ศูนย์บริการวิชาการ จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อเตรียมงานร่วมกับนักศึกษาโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566 ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิทยาการสมัยใหม่ของมหาวิทยาลัย จำนวน 5 ทีมได้แก่
          1. ทีม Oval Shape  (กลุ่มผ้ายกเมืองนครบ้านมะม่วงปลายเเขน ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีฯ จ.นครศรีฯ)   เมื่อวันที่ 21 ส.ค.66 เวลา 15.00 – 16.00 น. ประชุมกับตัวแทน เพื่อวางแผนงานการลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้า และเพิ่มยอดขายให้กับกลุ่มบ้านมะม่วงปลายแขน โดยเพิ่มมูลค่า ให้แก่ผลิตภัณฑ์และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน เพื่อสืบทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับผ้ายกเมืองนคร และการรายงานความก้าวหน้าในการลงพื้นที่เก็บองค์ความรู้เกี่ยวกับผ้าชกโดยรวบรวมไว้ใน E-book
          2. ทีมลูกช้าง (กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนเทศบาลตำบลหลักช้าง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีฯ) เมื่อวันที่ 30 ส.ค.66 เวลา 15.00 – 16.30 น. ประชุมกับสมาชิกในทีม เรื่องโปรแกรมเชื่อมโยงการท่องเที่ยว การตลาดและประชาสัมพันธ์ แนวทางการยกระดับน้ำพริกกระทือ ชากระทือ เพื่อเป็นของฝากแก่ผู้ที่มาเยือน
          3. ทีม New Nil (ปลานิลสติ๊ก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงปลาบ้านบางเข็ม ต.บางศาลา อ.ปากพนัง จ.นครศรีฯ) เมื่อวันที่ 31 ส.ค.66 เวลา 12.00 – 13.00 น. ประชุมกับสมาชิกในทีม เรื่องรายงานความก้าวหน้าการปรับปรุงสุขลักษณะและกระบวนการแปรรูปปลานิลสติ๊กของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านบางเข็มและแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมสำหรับการเก็บรักษาในการขายสินค้าขายแบบ  online และ offline
          4. ทีมนักพิทักษ์ข้าวเกรียบปลานิล (ข้าวเกรียบปลานิล กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหัวปอ ต.บ้านเนิน อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีฯ) เมื่อวันที่ 31 ส.ค.66 เวลา 12.00 – 13.00 น. (ข้าวเกรียบปลานิล)ประชุมกับสมาชิกในทีม เรื่องรายงานความก้าวหน้าการปรับปรุงและพัฒนาสูตรข้าวเกรียบปลานิลของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหัวปอ และปรับปรุงและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมสำหรับการเก็บรักษาในการขาย แบบ online และ Offline  ทั้งนี้วางแผนงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบแผ่นแป้งพร้อมทอด ในลำดับถัดไป
          5. ทีมดื่มด่ำพรหมโลก  (ท่องเที่ยวชุมชนพรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีฯ) เมื่อวันที่ 5 ก.ย.66 เวลา 10.00 – 12.00 น. และวันที่ 6 ก.ย.66 เวลา 13.00 – 15.00 น. ประชุมกับสมาชิกในทีม เรื่อง พัฒนาและออกแบบโปรแกรมท่องเที่ยว การออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวของชุมชนพรหมโลก การจัดทำสื่อการตลาดและการประชาสัมพันธ์ออนไลน์ และประชาสัมพันธ์ในแพลตฟอร์มต่าง ๆ (Facebook, Tiktok, Instagram) ทดลองจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวนำร่องให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ และการวางแผนงานลงพื้นที่

ศูนย์บริการวิชาการจัดประชุมเตรียมงานร่วมกับนักศึกษาโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566
ศูนย์บริการวิชาการจัดประชุมเตรียมงานร่วมกับนักศึกษาโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566
ศูนย์บริการวิชาการจัดประชุมเตรียมงานร่วมกับนักศึกษาโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566
ศูนย์บริการวิชาการจัดประชุมเตรียมงานร่วมกับนักศึกษาโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566
จำนวนคนดู: 13