ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมคลินิกกฎหมายเคลื่อนที่ สร้างเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรสวนมังคุดเพื่อการส่งออก ร่วมบูรณาการการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมคลินิกกฎหมายเคลื่อนที่ สร้างเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรสวนมังคุดเพื่อการส่งออก ร่วมบูรณาการการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมคลินิกกฎหมายเคลื่อนที่ สร้างเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรสวนมังคุดเพื่อการส่งออก ร่วมบูรณาการการเรียนการสอน

          ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ สำนักวิชานิติศาสตร์ และศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชน สำนักงานเทศบาลตำบลพรหมโลก จังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินโครงการคลินิกกฎหมาย ภายใต้โครงการวิชาการรับใช้สังคม (Social Engagement) ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้จัดกิจกรรมคลินิกกฎหมายเคลื่อนที่ ในวันที่เสาร์ที่ 2 กันยายน 2566 ณ พื้นที่กลุ่มมังคุดแปลงใหญ่ทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี อาจารย์อมรรัตน์ อำมาตเสนา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา อุณหะไวทยะ สำนักวิชานิติศาสตร์ ร่วมบูรณาการการเรียนการสอน โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 ซึ่งเป็นสมาชิกคลินิกกฎหมาย เข้าร่วมกิจกรรม
          กิจกรรมคลินิกกฎหมายเคลื่อนที่ครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรสวนมังคุดเพื่อการส่งออก การประกันราคาผลผลิต และการสร้างอำนาจการต่อรองหรือการพยุงราคาโดยใช้วิธีการรวมกลุ่มเกษตรกร มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ แลกเปลี่ยนข้อมูลแนวทางการพัฒนาการทำสัญญาซื้อขายผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปสินค้า ตลอดจนการหารือแนวทางในการพัฒนาแก้ไขกฎหมายอันเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสินค้าทางด้านการเกษตร (มังคุด) ในปัจจุบัน ทั้งนี้นับได้ว่าเป็นกิจกรรมขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดการยกระดับทางการค้า การส่งออกและการแปรรูปผลิตผลของพืชเศรษฐกิจหลักในภาคใต้ เพื่อให้เกิดความมั่นคงในอาชีพของเกษตรกร อีกทั้ง ยังช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานเชิงพื้นที่ การรับฟังประเด็นปัญหา และเสนอแนะแนวทางในการนำหลักการทางกฎหมายมาช่วยพัฒนา แก้ไข ปรับปรุง การดำเนินกิจกรรมทางด้านการเกษตร ให้ถูกต้อง เหมาะสม และเกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเกษตรกรและชุมชน นักศึกษาซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถนำการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในด้านการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย เพื่อใช้เป็นแนวทางและสามารถนำสิ่งที่ได้มาปรับใช้ในการเรียนภาคปฏิบัติและการทำงานในอนาคตได้อีกด้วย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมคลินิกกฎหมายเคลื่อนที่ สร้างเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรสวนมังคุดเพื่อการส่งออก ร่วมบูรณาการการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมคลินิกกฎหมายเคลื่อนที่ สร้างเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรสวนมังคุดเพื่อการส่งออก ร่วมบูรณาการการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมคลินิกกฎหมายเคลื่อนที่ สร้างเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรสวนมังคุดเพื่อการส่งออก ร่วมบูรณาการการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมคลินิกกฎหมายเคลื่อนที่ สร้างเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรสวนมังคุดเพื่อการส่งออก ร่วมบูรณาการการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมคลินิกกฎหมายเคลื่อนที่ สร้างเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรสวนมังคุดเพื่อการส่งออก ร่วมบูรณาการการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมคลินิกกฎหมายเคลื่อนที่ สร้างเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรสวนมังคุดเพื่อการส่งออก ร่วมบูรณาการการเรียนการสอน
จำนวนคนดู: 31