ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ สำนักวิชานิติศาสตร์ และศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชน สำนักงานเทศบาลตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินกิจกรรมโครงการคลินิกกฎหมาย
ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ สำนักวิชานิติศาสตร์ และศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชน สำนักงานเทศบาลตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินกิจกรรมโครงการคลินิกกฎหมาย
ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ สำนักวิชานิติศาสตร์ และศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชน สำนักงานเทศบาลตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินกิจกรรมโครงการคลินิกกฎหมาย

          ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ สำนักวิชานิติศาสตร์ และศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชน สำนักงานเทศบาลตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินกิจกรรมโครงการคลินิกกฎหมาย ภายใต้โครงการวิชาการรับใช้สังคม (Social Engagement) ประจำปีงบประมาณ 2566 เชิญผู้ประกอบการธุรกิจรังนก จากอำเภอพรหมคีรี เข้าร่วมกิจกรรมเสวนา วิกฤติสู่โอกาส : ธุรกิจรังนกนางแอ่นไทยกับการแข่งขันในระดับนานาชาติ ร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นการดำเนินธุรกิจรังนกกับผู้ประกอบการธุรกิจบ้านนกแอ่นกินรังจากประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 ณ ห้อง 5310 อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในงานประชุมวิชาการ “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค (Regional Research Expo)” ครั้งที่ 12 ใน ประจำปี พ.ศ. 2566 กำหนดจัดขึ้นในภาคใต้ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเจ้าภาพการจัดงาน ภายใต้แนวคิด “วิจัย นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ภาคใต้โมเดล” เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้ โดยใช้การวิจัยพัฒนาเชิงพื้นที่และสร้างเศรษฐกิจภูมิภาคบริหารจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืนและต่อเนื่องไปสู่อนาคตต่อไป
          ในการเสวนาดังกล่าวได้มีการนำเสนอผลงานวิจัย ต่างๆดังนี้
     (1) โครงการ กฎหมายต้นแบบว่าด้วยการบริหารจัดการการประกอบธุรกิจบ้านนกแอ่นกินรัง: แนวทางในการพัฒนากฎหมายและข้อบัญญัติท้องถิ่น  โดย อ.อมรรัตน์ อํามาตเสนา และ อ.สิณิษฐา ดิษฐปาน (สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) และ อ.ทรรศนะ นวลสมศรี (สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์)
     (2) โครงการ การศึกษาพฤติกรรมการออกหากินของนกแอ่นกินรัง  โดย อ.ดร. น.สพ.มาโนชญ์ ยินดี และ รศ.ดร.น.สพ.วรวิทย์ วัชชวัลคุ (วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)
     (3) โครงการ ธุรกิจลานประมูลรังนกจากตึกรังนกไทย  โดย อาจารย์เกษม จันทร์ดำ
     (4) โครงการ ปัจจัยบ้านรังนกที่ประสบความสําเร็จในประเทศไทย   โดย คุณกิตติ ปักเข็ม
     (5) โครงการ การพัฒนาคุณภาพรังนกของตึกรังนกในประเทศไทย  โดย คุณนิรัญ เลขสุข

ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ สำนักวิชานิติศาสตร์ และศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชน สำนักงานเทศบาลตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินกิจกรรมโครงการคลินิกกฎหมาย
ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ สำนักวิชานิติศาสตร์ และศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชน สำนักงานเทศบาลตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินกิจกรรมโครงการคลินิกกฎหมาย
ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ สำนักวิชานิติศาสตร์ และศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชน สำนักงานเทศบาลตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินกิจกรรมโครงการคลินิกกฎหมาย
ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ สำนักวิชานิติศาสตร์ และศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชน สำนักงานเทศบาลตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินกิจกรรมโครงการคลินิกกฎหมาย
จำนวนคนดู: 16