ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่เพื่อหารือและวางแผนงานโครงการบริหารวัดในพระพุทธศาสนาตามหลักธรรมาภิบาล ณ วัดวังตะวันตก จังหวัดนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่เพื่อนำเสนอและรับฟังความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับบริหารวัดในพระพุทธศาสนาตามหลักธรรมาภิบาล ณ วัดวังตะวันตก จังหวัดนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่เพื่อนำเสนอและรับฟังความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับบริหารวัดในพระพุทธศาสนาตามหลักธรรมาภิบาล ณ วัดวังตะวันตก จังหวัดนครศรีธรรมราช

          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมมือกับ มูลนิธิสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาล และมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทรปัญโญ ดำเนินโครงการบริหารจัดการวัดในพระพุทธศาสนา ตามหลักธรรมาภิบาล เมื่อวันที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2566 โดย ผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ได้นำคณะทำงาน ลงพื้นที่วัดวังตะวันตก เป็นครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 โดยมีคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ จากสำนักวิชาบัญชีและการเงิน สำนักวิชานิติศาสตร์ หัวหน้าส่วนตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมประชุมวางแผน ออกแบบแนวทางในการสร้างระบบบริหารจัดการทางด้านการกิจการทั่วไปและด้านทรัพย์สิน ให้เป็นไปตามมาตรฐานความโปร่งใส ภายใต้หลักธรรมา ภิบาล 
         ซึ่งในครั้งนี้คณะทำงานได้ดำเนินการจัดระบบโครงสร้างการบริหารจัดการทรัพย์สินของวัดทั้งในรูปแบบตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน อันเป็นระบบการทำงานเดิมของคณะกรรมการวัด เพื่อวิเคราะห์จุดอ่อนและประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น อันจะนำไปสู่การพัฒนาแก้ไขระบบการบริหารจัดการวัดที่มีประสิทธิภาพต่อไป

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่เพื่อนำเสนอและรับฟังความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับบริหารวัดในพระพุทธศาสนาตามหลักธรรมาภิบาล ณ วัดวังตะวันตก จังหวัดนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่เพื่อนำเสนอและรับฟังความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับบริหารวัดในพระพุทธศาสนาตามหลักธรรมาภิบาล ณ วัดวังตะวันตก จังหวัดนครศรีธรรมราช
จำนวนคนดู: 24