ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่เพื่อนำเสนอและรับฟังความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับบริหารวัดในพระพุทธศาสนาตามหลักธรรมาภิบาล ณ วัดวังตะวันตก จังหวัดนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่เพื่อนำเสนอและรับฟังความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับบริหารวัดในพระพุทธศาสนาตามหลักธรรมาภิบาล ณ วัดวังตะวันตก จังหวัดนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่เพื่อนำเสนอและรับฟังความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับบริหารวัดในพระพุทธศาสนาตามหลักธรรมาภิบาล ณ วัดวังตะวันตก จังหวัดนครศรีธรรมราช

           ศูนย์บริการวิชาการ และสำนักวิชานิติศาสตร์ นำโดย อาจารย์อมรรัตน์ อำมาตเสนา และผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา อุณหะไวทยะ ได้ลงพื้นที่เพื่อประชุมและให้คำปรึกษาด้านกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินการร่างระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารวัดในพระพุทธศาสนาตามหลักธรรมาภิบาล ร่วมกับ มูลนิธินโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาล และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ – สวนโมกข์กรุงเทพ  โดยได้รับการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมโดย THAI CG Fund เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2566 ณ วัดวังตะวันตก ตำบล อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
          โดยในครั้งนี้ ได้ร่วมออกแบบระเบียบ แนวปฏิบัติในการบริหารวัดของวัดวังตะวันตกร่วมกับ พระครูพรหมเขตคณารักษ์ เจ้าอาวาสวัดวังตะวันตก  ไวยาวัจกร และคณะกรรมการวัด จำนวน 6 ท่าน เพื่อให้ได้ระเบียบ แนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักการทางธรรมาภิบาล และหลักการทางพระพุทธศาสนา อย่างถูกต้อง เหมาะสม โดยในการออกแบบระเบียบ แนวปฏิบัติดังกล่าวประกอบไปด้วย
     1. ประกาศวัดวังตะวันตก เรื่อง ให้ใช้นโยบายหลักในการพัฒนาวัด พ.ศ. 2567
     2. ประกาศวัดวังตะวันตก เรื่องแนวทางการเปิดเผยข้อมูลตามหลักธรรมาภิบาล
     3. ประกาศวัดวังตะวันตก เรื่องคณะกรรมการวัดวังตะวันตก
     4. ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการบริหารจัดการวัด เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการวัด 

              ซึ่งร่างระเบียบ และแนวปฏิบัติดังกล่าว จะนำเข้าสู่กระบวนการในการประกาศใช้และสร้างความรับรู้ให้กับพระสงฆ์ในวัด และประชาชนโดยรอบวัดต่อไป

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่เพื่อนำเสนอและรับฟังความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับบริหารวัดในพระพุทธศาสนาตามหลักธรรมาภิบาล ณ วัดวังตะวันตก จังหวัดนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่เพื่อนำเสนอและรับฟังความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับบริหารวัดในพระพุทธศาสนาตามหลักธรรมาภิบาล ณ วัดวังตะวันตก จังหวัดนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่เพื่อนำเสนอและรับฟังความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับบริหารวัดในพระพุทธศาสนาตามหลักธรรมาภิบาล ณ วัดวังตะวันตก จังหวัดนครศรีธรรมราช
จำนวนคนดู: 18