ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นักศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนลงพื้นที่ในโครงการการพัฒนาภาษาอังกฤษนักเรียนโรงเรียนพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัย(Reading and Writing Buddies พี่สอนน้อง) ภายใต้โครงการวิชาการรับใช้สังคม
นักศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนลงพื้นที่ในโครงการการพัฒนาภาษาอังกฤษนักเรียนโรงเรียนพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัย(Reading and Writing Buddies พี่สอนน้อง) ภายใต้โครงการวิชาการรับใช้สังคม
นักศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนลงพื้นที่ในโครงการการพัฒนาภาษาอังกฤษนักเรียนโรงเรียนพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัย(Reading and Writing Buddies พี่สอนน้อง) ภายใต้โครงการวิชาการรับใช้สังคม

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรี อิ่มศรี สำนักวิชาศิลปศาสตร์ เตรียมความพร้อมนักศึกษา  ที่เรียนรายวิชา  ENG63-101 English Grammar through Translation ได้การศึกษาเรียนรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษาก่อนลงพื้นที่โรงเรียนประถมศึกษาพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัยในโครงการการพัฒนาภาษาอังกฤษนักเรียนโรงเรียนพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัย(Reading and Writing Buddies พี่สอนน้อง) ภายใต้โครงการวิชาการรับใช้สังคม  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น เสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการถ่ายทอดความรู้สู่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร อีกทั้งมีทัศนะคติที่ดีต่อการเป็นพี่สอนน้อง ในบริบทหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
       อย่างไรก็ตาม นักศึกษาที่ผ่านการเตรียมความพร้อมทุกคน จะต้องนำภาษาอังกฤษไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อการสื่อสารต่างๆ ได้  นักศึกษาต้องศึกษาและเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษร่วมกับการนำสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ให้นักเรียนผู้เรียนมีความสนใจ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง จึงทำให้เกิดผลสำเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษ และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการนี้ได้ฝึกฝนทักษะการสอนภาษาอังกฤษ มีเป้าหมายในการประกอบอาชีพ และได้ร่วมทำประโยชน์ให้กับสังคม

นักศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนลงพื้นที่ในโครงการการพัฒนาภาษาอังกฤษนักเรียนโรงเรียนพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัย(Reading and Writing Buddies พี่สอนน้อง) ภายใต้โครงการวิชาการรับใช้สังคม
นักศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนลงพื้นที่ในโครงการการพัฒนาภาษาอังกฤษนักเรียนโรงเรียนพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัย(Reading and Writing Buddies พี่สอนน้อง) ภายใต้โครงการวิชาการรับใช้สังคม
นักศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนลงพื้นที่ในโครงการการพัฒนาภาษาอังกฤษนักเรียนโรงเรียนพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัย(Reading and Writing Buddies พี่สอนน้อง) ภายใต้โครงการวิชาการรับใช้สังคม
นักศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนลงพื้นที่ในโครงการการพัฒนาภาษาอังกฤษนักเรียนโรงเรียนพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัย(Reading and Writing Buddies พี่สอนน้อง) ภายใต้โครงการวิชาการรับใช้สังคม
นักศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนลงพื้นที่ในโครงการการพัฒนาภาษาอังกฤษนักเรียนโรงเรียนพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัย(Reading and Writing Buddies พี่สอนน้อง) ภายใต้โครงการวิชาการรับใช้สังคม
นักศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนลงพื้นที่ในโครงการการพัฒนาภาษาอังกฤษนักเรียนโรงเรียนพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัย(Reading and Writing Buddies พี่สอนน้อง) ภายใต้โครงการวิชาการรับใช้สังคม
นักศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนลงพื้นที่ในโครงการการพัฒนาภาษาอังกฤษนักเรียนโรงเรียนพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัย(Reading and Writing Buddies พี่สอนน้อง) ภายใต้โครงการวิชาการรับใช้สังคม
นักศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนลงพื้นที่ในโครงการการพัฒนาภาษาอังกฤษนักเรียนโรงเรียนพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัย(Reading and Writing Buddies พี่สอนน้อง) ภายใต้โครงการวิชาการรับใช้สังคม
นักศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนลงพื้นที่ในโครงการการพัฒนาภาษาอังกฤษนักเรียนโรงเรียนพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัย(Reading and Writing Buddies พี่สอนน้อง) ภายใต้โครงการวิชาการรับใช้สังคม
จำนวนคนดู: 10