ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

จัดกิจกรรมเสริมภาษาอังกฤษแก่โรงเรียนพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัย ในโครงการการพัฒนาภาษาอังกฤษนักเรียนโรงเรียนพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัย (Social Engagement)
จัดกิจกรรมเสริมภาษาอังกฤษแก่โรงเรียนพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัย ในโครงการการพัฒนาภาษาอังกฤษนักเรียนโรงเรียนพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัย (Social Engagement)
จัดกิจกรรมเสริมภาษาอังกฤษแก่โรงเรียนพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัย ในโครงการการพัฒนาภาษาอังกฤษนักเรียนโรงเรียนพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัย (Social Engagement)

          โครงการการพัฒนาภาษาอังกฤษนักเรียนโรงเรียนพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัย (Social Engagement) นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี อิ่มศรี สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดยลงพื้นที่จัดกิจกรรมประเมินผลกับนักเรียน ชั้น ป.5 และคุณครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ในโครงการการพัฒนาภาษาอังกฤษนักเรียนโรงเรียนพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัย (Social Engagement)  ดังนี้
      1) โรงเรียนชุมชนใหม่  นักเรียน ป.5 จำนวน 22 คน
      2) โรงเรียนประทีปศาสน์อิสมาอีลอนุสรณ์ นักเรียน ป.5 จำนวน 34 คน
      3) โรงเรียนวัดยางงาม นักเรียน ป.5 จำนวน 17 คน
       ดำเนินกิจกรรมตามแผนการสอนภาษาอังกฤษในแต่ละโรงเรียน ซึ่งใช้เวลาในคาบเรียนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ชั่วโมงต่อครั้ง ต่อโรงเรียน  และสัปดาห์ละ 1 – 2 ครั้ง โดยลงพื้นที่ดำเนินการสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษ จำนวนรวม 15 ครั้ง กิจกรรมเสริมภาษาอังกฤษให้กับน้องๆ นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 นี้ ใช้วิธีการสอนแบบ Reading and Writing Buddies พี่สอนน้อง ซึ่งจะแบ่งกลุ่มน้องๆ นักเรียน ออกเป็น 7 กลุ่ม  และพี่นักศึกษาจะตั้งชื่อกลุ่มของตนเองเป็นชื่อตัวการ์ตูนเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้น้องๆนักเรียนได้จดจำชื่อกลุ่ม ในแต่ละครั้งจะมีพี่นักศึกษาจะสลับสับเปลี่ยน หมุนเวียนกันไปทุกครั้ง โดยกิจกรรมนี้มีนักศึกษาเข้าร่วม จำนวน 105 คน ทุกครั้งเมื่อจบคาบเรียนรู้ พี่ๆคนที่สอนน้องกลุ่มตนเอง จะส่งงานต่อให้พี่คนใหม่มาสอนน้อง จะส่งต่อเนื้อหาการเรียนรู้ของน้องๆนักเรียน รวมถึงปัญหาอุปสรรคการเรียนรู้ของน้องๆนักเรียนในกลุ่มของตน เช่น เทคนิคการจดจำพยัญชนะภาษาอังฤษ ,การอ่านออกเสียง Phonics,วลีและสำนวน ,การทำความเข้าใจไวยากรณ์และโครงสร้างประโยคที่ใช้ในบทความเรื่องสั้นที่ได้อ่าน เป็นต้น
     ตลอดทั้งการใช้สื่อการสอนที่น่าสนใจ และทันสมัย ทำให้น้องๆนักเรียน ตื่นตาตื่นใจ และกระตุ้นการเรียนรู้และมีพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษดีขึ้น พี่ๆนักศึกษามีเทคนิคในการสอนให้น้องๆ ได้เรียนรู้คำศัพท์ ต่างๆและการทบทวนคำศัพท์เก่าและเรียนรู้คำศัพท์ใหม่พร้อมกัน ทำให้ 1 ชั่วโมงคาบการเรียนภาษาอังกฤษ น้องๆนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ ออกเสียง กล้าพูดภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น 

จัดกิจกรรมเสริมภาษาอังกฤษแก่โรงเรียนพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัย ในโครงการการพัฒนาภาษาอังกฤษนักเรียนโรงเรียนพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัย (Social Engagement)
จัดกิจกรรมเสริมภาษาอังกฤษแก่โรงเรียนพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัย ในโครงการการพัฒนาภาษาอังกฤษนักเรียนโรงเรียนพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัย (Social Engagement)
จัดกิจกรรมเสริมภาษาอังกฤษแก่โรงเรียนพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัย ในโครงการการพัฒนาภาษาอังกฤษนักเรียนโรงเรียนพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัย (Social Engagement)
จัดกิจกรรมเสริมภาษาอังกฤษแก่โรงเรียนพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัย ในโครงการการพัฒนาภาษาอังกฤษนักเรียนโรงเรียนพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัย (Social Engagement)
จัดกิจกรรมเสริมภาษาอังกฤษแก่โรงเรียนพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัย ในโครงการการพัฒนาภาษาอังกฤษนักเรียนโรงเรียนพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัย (Social Engagement)
จัดกิจกรรมเสริมภาษาอังกฤษแก่โรงเรียนพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัย ในโครงการการพัฒนาภาษาอังกฤษนักเรียนโรงเรียนพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัย (Social Engagement)
จัดกิจกรรมเสริมภาษาอังกฤษแก่โรงเรียนพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัย ในโครงการการพัฒนาภาษาอังกฤษนักเรียนโรงเรียนพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัย (Social Engagement)
จัดกิจกรรมเสริมภาษาอังกฤษแก่โรงเรียนพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัย ในโครงการการพัฒนาภาษาอังกฤษนักเรียนโรงเรียนพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัย (Social Engagement)
จัดกิจกรรมเสริมภาษาอังกฤษแก่โรงเรียนพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัย ในโครงการการพัฒนาภาษาอังกฤษนักเรียนโรงเรียนพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัย (Social Engagement)
จำนวนคนดู: 7