ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มวล.จัดงานประชุมกลุ่มย่อย เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการประเมินความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
มวล.จัดงานประชุมกลุ่มย่อย เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการประเมินความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
มวล.จัดงานประชุมกลุ่มย่อย เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการประเมินความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

          วันที่ 23 สิงหาคม 2566 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และศูนย์บริการวิชาการ ในฐานะที่ปรึกษา “โครงการการพัฒนาศักยภาพสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด” นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วาริท เจาะจิตต์ และคณาจารย์สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดประชุมกลุ่มย่อย เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการประเมินความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนำเสนอสถิติการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติและความเสียหายที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างปี พ.ศ.2559 – 2563จากข้อมูลในแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2564 – 2570 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช และการคาดการณ์ภาวะภัยจากสภาพภูมิอากาศและผลกระทบในอนาคตโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้แก่ตัวแทนคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 25 หน่วยงาน การประเมินความเสี่ยงของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายในขอบเขตการปกครองของจังหวัด จาก 6 สาขา ตามแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ โดยใช้ห่วงโซ่ผลกระทบ (Impact chain analysis) เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ความเสี่ยง และขอรับความคิดเห็นจากหน่วยงาน สำหรับการกำหนดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อนำข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 (Progress Report 2) และนำเสนอที่ประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 3 ต่อไป โดยจัดประชุม ณ ห้องประชุม 2 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มวล.จัดงานประชุมกลุ่มย่อย เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการประเมินความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
มวล.จัดงานประชุมกลุ่มย่อย เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการประเมินความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
มวล.จัดงานประชุมกลุ่มย่อย เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการประเมินความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
มวล.จัดงานประชุมกลุ่มย่อย เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการประเมินความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
มวล.จัดงานประชุมกลุ่มย่อย เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการประเมินความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
มวล.จัดงานประชุมกลุ่มย่อย เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการประเมินความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
จำนวนคนดู: 10