ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มวล.จัดงานประชุมกลุ่มย่อย เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการประเมินความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่จังหวัดตรัง
มวล.จัดงานประชุมกลุ่มย่อย เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการประเมินความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่จังหวัดตรัง
มวล.จัดงานประชุมกลุ่มย่อย เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการประเมินความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่จังหวัดตรัง

          วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และศูนย์บริการวิชาการ ในฐานะที่ปรึกษา “โครงการการพัฒนาศักยภาพสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด” นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศวรรยา เลาหประภานนท์ พร้อมด้วย อาจารย์นิธิมา หนูหลง และอาจารย์ นิธิมา หนูหลง อาจารย์จากสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล ถิ่นสุราษฎร์ อาจารย์จากสำนักวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยี จัดประชุมกลุ่มย่อย เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการประเมินความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่จังหวัดตรัง ณ สำนักงานกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง โดยนำเสนอสถิติการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติและความเสียหายที่เกิดขึ้นในจังหวัดตรัง ระหว่างปี พ.ศ.2559 – 2563 จากข้อมูลในแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง พ.ศ. 2564 – 2570 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง และการคาดการณ์ภาวะภัยจากสภาพภูมิอากาศและผลกระทบในอนาคตโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้แก่ตัวแทนคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด จังหวัดตรัง การประเมินความเสี่ยงของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายในขอบเขตการปกครองของจังหวัด จาก 6 สาขา ตามแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ โดยใช้ห่วงโซ่ผลกระทบ (Impact chain analysis) เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ความเสี่ยง และขอรับความคิดเห็นจากหน่วยงาน สำหรับการกำหนดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของจังหวัดตรัง เพื่อนำข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 (Progress Report 2) และนำเสนอที่ประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 3 ต่อไป

มวล.จัดงานประชุมกลุ่มย่อย เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการประเมินความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่จังหวัดตรัง
มวล.จัดงานประชุมกลุ่มย่อย เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการประเมินความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่จังหวัดตรัง
มวล.จัดงานประชุมกลุ่มย่อย เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการประเมินความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่จังหวัดตรัง
มวล.จัดงานประชุมกลุ่มย่อย เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการประเมินความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่จังหวัดตรัง
จำนวนคนดู: 7