ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ขอแสดงความยินดีกับ ศูนย์บริการวิชาการ ม.วลัยลักษณ์ ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ ในฐานะผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ผ่านเกณฑ์การประเมิน “ระดับดีเด่น” จากสำนักงานปลัด กระทรวง อว. และได้รับรางวัลเกียรติคุณ อว.ส่วนหน้าจังหวัดกระบี่

          ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลักษณ์  ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ ในฐานะผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ผ่านเกณฑ์การประเมิน “ระดับดีเด่น” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และได้รับรางวัลเกียรติคุณ อว.ส่วนหน้าจังหวัดกระบี่ โดยเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 ศูนย์บริการวิชาการ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมรศักดิ์ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ  หัวหน้าฝ่ายวิชาการรับใช้สังคมและพัฒนาเชิงพื้นที่ หัวหน้าฝ่ายบริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้ารับช่อดอกไม้และประกาศเกียรติคุณ ในฐานะผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ผ่านเกณฑ์การประเมิน “ระดับดีเด่น” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และได้รับรางวัลเกียรติคุณ อว.ส่วนหน้าจังหวัดกระบี่ จาก ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในเวทีการประชุมที่ประชุมบริหารประจำเดือนกันยายน 2566 (ครั้งที่ 9/2566) ณ ห้องประชุมช่อประดู่ ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

จำนวนคนดู: 20