ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนบน ส่ง 6 นักวิจัยเข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่สู่นักวิจัยมืออาชีพ (Research Network Sandbox)

เครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนบน ส่ง 6 นักวิจัยเข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่สู่นักวิจัยมืออาชีพ (Research Network Sandbox)  ได้แก่

  1. นางสาววัชรีญา ธรรมสอน จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  2. นายศักดิ์อรุณ แก้วเถื่อน จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  3. ผศ.คมกริช เอี้ยวสกุล จาก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  4. ดร.อาสาฬห์ชัย สุขเกื้อ จาก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  5. ผศ.ดร.ธเนศ คอมเพ็ชร จาก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  6. ดร.วิกรม จันทรจิตร จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

           สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่สู่นักวิจัยมืออาชีพ (Research Network Sandbox) จะจัดทั้งหมด 4 Module ตั้งแต่เดือนกันยายน 2566 ถึงเดือนมีนาคม 2567 จึงนับว่าเป็นโอกาสดีที่นักวิจัยรุ่นใหม่ในสถาบันอุดมศึกษาจะได้เรียนรู้การบูรณาการการทำวิจัยครบทั้งห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain ) ตั้งแต่ความเข้าใจเกี่ยวกับ TRIUP Act หรือ พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม การทำงานวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของพื้นที่และประเทศ Impact pathway หรือเส้นทางสู่ผลกระทบจากงานวิจัย การวัด SROI การขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ไปจนถึงเทคนิคการ Pitching ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถดำเนินการวิจัยและสร้างนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย และเสริมสร้างกลไกความร่วมมือในระบบเครือข่ายวิจัยระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน และโครงการนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการสร้างนักวิจัยคุณภาพ/นักวิจัยมืออาชีพให้กับประเทศต่อไป

 

จำนวนคนดู: 28