ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ม.วลัยลักษณ์ เปิดศูนย์สาธิตการจัดการเรียนรู้แบบ High Scope ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนำร่องแห่งแรกของภาคใต้

               วันนี้ (14 ก.ย.2566) ม.วลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี จัดพิธีเปิด “ศูนย์สาธิตการจัดการเรียนรู้แบบ High Scope ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนำร่องแห่งแรกของภาคใต้”  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกเหล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อยกระดับขีดความสามารถและปิดช่องว่างทางการศึกษาของเด็กปฐมวัยในท้องถิ่นด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบ “High Scope”

                  โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายปราโมทย์ ศรีวิสุทธิ์ ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ม.วลัยลักษณ์ และนายเกรียงศักดิ์ ผดุงกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี กล่าวต้อนรับ อาจารย์ ดร.พงศ์พันธุ์ คำพรรณ์ หัวหน้าสาขาวิชาครุศาสตร์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะครู อาจารย์ แขกผู้มีเกียรติในพื้นที่และผู้ปกครองเข้าร่วม ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกเหล็ก

                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี กล่าวว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกเหล็ก ได้ยกระดับเป็น “ศูนย์สาธิตการจัดการเรียนรู้แบบ High Scope ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนำร่องแห่งแรกของภาคใต้” แห่งนี้ เกิดจากการบูรณาการความร่วมมือและสนับสนุนงบประมาณระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรีและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อดำเนินโครงการเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาของเด็กปฐมวัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับขีดความสามารถและปิดช่องว่างผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของเด็กปฐมวัยในท้องถิ่น ด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบ “High Scope” ดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจ และการยอมรับการพัฒนาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ โดยจัดทำ Pilot project นำร่อง ตามแนวทางของโครงการด้วยกระบวนการอบรมและศึกษาดูงาน พร้อมทั้งทดลองดำเนินการจัดกิจกรรมการสอนตามแนวทาง High scope การเก็บข้อมูล การสำรวจสถานการณ์เด็กปฐมวัยในจังหวัดนครศรีธรรมราช ผ่านแบบสำรวจความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการศึกษา ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทำให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกเหล็ก ผ่านการประเมินด้วยผลคะแนนกว่าร้อยละ 95 จากผู้ประเมินศูนย์อบรม High Scope ต้นแบบ “ไรซ์ไทยแลนด์” โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกเหล็กแห่งนี้ โดยเฉพาะทักษะ Executive Functions : EF (ทักษะสมองเพื่อจัดการชีวิตให้สำเร็จ) ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 40 ทำให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกเหล็ก สามารถยกระดับเป็น “ศูนย์สาธิตการจัดการเรียนรู้แบบ High Scope ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนำร่องแห่งแรกของภาคใต้” นับเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนถิ่นและสถาบันการศึกษาในพื้นที่ และนำมาสู่ผลงานเชิงประจักษ์ด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาการของเด็กปฐมวัย สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช และยังสอดคล้องกับตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ Sustainable Development Goals (SDGs) เป้าหมายที่ 4 ความเสมอภาคทางการศึกษาอีกด้วย

                  ทั้งนี้การจัดการเรียนการสอนแบบ “High Scope”เป็นการสอนที่เน้นการเรียนรู้แบบลงมือทำผ่านมุมเล่นที่หลากหลาย ด้วยสื่อและกิจกรรมที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก และการแก้ปัญหาอย่างกระตือรือร้น โดยการให้โอกาสเด็กเป็นผู้ริเริ่มการเล่นหรือกิจกรรมต่าง ๆ อย่างอิสระ ซึ่งตรงตามทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา (Cognitive Theory) ของเปียเจต์ (Piaget) นักการศึกษาที่สำคัญคนหนึ่งของโลก ความสำคัญในด้านพื้นฐานโดยเฉพาะการสร้างองค์ความรู้ของผู้เรียน จะเน้นการเรียนรู้แบบลงมือกระทำ (Active Learning) เพราะเด็กจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงทำให้เกิดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ และรู้จักลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเอง ซึ่งการเรียนแบบ ไฮสโคป (High Scope) ถือเป็นแนวการเรียนการสอนที่น่าสนใจเพราะเน้นในการพัฒนาศักยภาพของเด็กอย่างแท้จริง และการที่เด็กได้ทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง ย่อมสร้างความภาคภูมิใจเมื่อทำสำเร็จ และฝึกให้เป็นคนกล้าคิด มีความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้การทำงานอย่างมีระบบ ขั้นตอน และเรียนรู้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง 

 

ข่าวและภาพโดย ชลธิชา ลิมปิติ ส่วนสื่อสารองค์กร
ข่าวต้นฉบับจาก https://www.wu.ac.th/th/news/23264/

จำนวนคนดู: 24