ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์บริการวิชาการ ม.วลัยลักษณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจวัดค่าการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพพืช เพื่อเตรียมขอขึ้นทะเบียนโครงการ T-VER ภาคป่าไม้

          ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษณ์นรา ขวัญชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งเรือง จันทา อาจารย์สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศวรรยา เลาหประภานนท์ อาจารย์สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตรวจวัดค่าการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพพืช เพื่อเตรียมขอขึ้นทะเบียนโครงการ T-VER ภาคป่าไม้” ภายใต้โครงการขับเคลื่อน UI GreenMetric World University Rankings เพื่อตอบสนองนโยบายการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองสีเขียวแห่งความสุข และสานต่อนโยบายด้านความยั่งยืน นวัตกรรม ผลกระทบ และทิศทางในอนาคต เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืนตาม UI GreenMetric และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goal ; SDGs)
         โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่บุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ อุทยานพฤกษศาสตร์ และส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม และผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม ในวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2566  โดยจัดอบรมเชิงบรรยาย ณ ห้องประชุม 2 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และลงพื้นที่เพื่อฝึกปฏิบัติการวางแปลงเก็บข้อมูลพันธุ์ไม้ และการใช้เครื่องมือตรวจวัด บริเวณสวนป่า อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

จำนวนคนดู: 29