ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประสานการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

          เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประสานการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2566 ณ ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ ซึ่งในการประชุมดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายอภินันท์ เผือกผ่อง ได้มอบหมายรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายศรัทธา ทองคำ เป็นประธานในการประชุม โดยมีผู้บริหารหน่วยงานท้องที่และองค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น อาทิ นายอำเภอปากพนัง นายก อบต. ในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง รวมทั้งผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ ปี 2565-2570 และพิจารณาแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในมาตรการที่ 6 

          อนึ่ง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการประสานการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามคำสั่งคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ 1/2564 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2564 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานทำหน้าที่ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นไปตามแนวพระราชดำริและบรรลุวัตถุประสงค์

จำนวนคนดู: 17