ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้ความรู้เรื่องสภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นโยบายและแนวทางการดำเนินงานของประเทศไทย และปริมาณก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดตรัง แก่เครือข่าย ทสม. จังหวัดตรัง

          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศวรรยา เลาหประภานนท์ และอาจารย์   นิธิมา หนูหลง อาจารย์ประจำสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเกียรติจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง ให้เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องสภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นโยบายและแนวทางการดำเนินงานของประเทศไทย และปริมาณก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดตรัง แก่เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ระดับจังหวัดตรัง ในวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมวัฒนา พาร์ค จังหวัดตรัง โดยได้นำเสนอเรื่องสภาวะโลกร้อน นโยบาย แนวทางการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ธนาคารต้นไม้ การขอรับรองประเมินผลปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก (LESS) การปลูกต้นไม้  เพื่อสร้างรายได้และลดคาร์บอนของบ้านสันตัง ต.หนองตรุด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง ผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย คณะกรรมการเครือข่ายและสมาชิก ทสม. จังหวัดตรัง พร้อมผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 45 คน คณะวิทยากรจาก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดตรัง และวิสาหกิจชุมชนธนาคารต้นไม้บ้านสันตัง โดยมีนางสาวอารีย์ ใจสมุทร ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการอบรมฯ

จำนวนคนดู: 13