ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญน้องๆ นักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 30 (The 30th Marine Ecology Course)

           มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับงบประมาณสนับสนุนโดย บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ขอเชิญน้องๆ นักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโทเข้าร่วมโครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 30 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมทางทะเล กลไกและกระบวนการที่สำคัญ ส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของระบบนิเวศ และการอนุรักษ์การใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาดและอย่างยั่งยืนของทรัพยากรทางทะเล โดยคณาจารย์มหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เชี่ยวชาญทั่วประเทศ รวมทั้งนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ของสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมประมง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2565 รายละเอียดกิจกรรมดังต่อไปนี้
1.การบรรยาย การทำหัวข้อสัมมนา รูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 4 – 25 พฤศจิกายน 2566
กลุ่มเป้าหมาย
: นักศึกษาที่สนใจจากทั่วประเทศ ที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 50 คน

2.ภาคปฏิบัติ ณ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน จังหวัดภูเก็ต
กลุ่มเป้าหมาย:
นักศึกษาที่ผ่าการคัดเลือก จากผู้เข้าอบรมรอบแรก (ข้อ 1) จำนวน 20 คน (โครการสนับสนุนที่พัก อาหาร อุปกรณ์ภาคปฏิบัติ และค่าเดินทางบางส่วน)

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2566
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณปรียารัตน์ ธรฤทธิ์ ดวงแก้ว ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทรศัพท์: 075 – 673532
E-mail: preeyarat_ann@hotmail.com

Link รายละเอียดโครงการ
https://drive.google.com/file/d/1xEwMbvkggVRk7fl6fejYTEIb3ZUNnRi-/view
Link ใบสมัคร
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkTzo7qWXA4Db5vgpdqe-eV4cBHNCFeVux4_vN1XzH_b9CxQ/viewform

จำนวนคนดู: 474