ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ขอแสดงความยินดีกับ ศูนย์บริการวิชาการ ได้รับคะแนนเต็ม 50 คะแนน จากการประเมินหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2566

          โดยในปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดทำเกณฑ์การประเมินหน่วยงาน กลุ่มศูนย์ สถาบัน ส่วน หน่วย โครงการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น ประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งมีรายละเอียดหัวข้อการประเมินดังนี้
     1.การบรรลุเป้าหมายตามคำรับรองการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
     2.ผลงานการพัฒนากระบวนการทำงานที่เป็นสิ่งใหม่ของหน่วยงาน หรือ นวัตกรรมเชิงประจักษ์
     3.ผลการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
     4.การมาทำงานตรงเวลาของพนักงาน (ค่าร้อยละการมาปฏิบัติงาน)
     5.เว็บไซต์ (Website) หน่วยงานทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
     6.การที่พนักงานในหน่วยงานได้รับตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ หรือ ปรับเพิ่มตำแหน่ง
     7.ร้อยละผลสำเร็จการใช้งานระบบ DOMS
     8.คะแนนประเมิน 5 ส
     9.พนักงานในหน่วยงานที่มีสิทธิขึ้นเงินเดือนต้องมีผลการประเมินส่วนบุคคล
     10.พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
     11.ความสามารถในการใช้จ่ายงบประมาณ
     12.ร้อยละการบันทึกงานประจำวันของพนักงาน

จำนวนคนดู: 43