ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ เยาวชนผู้ผ่านการพิจารณารอบข้อเสนอโครงงาน โครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 26 (YSC 2024)

          สำหรับโครงการ YSC 2023 รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงงาน มีข้อเสนอโครงงานภูมิภาค ภาคใต้ ส่งเข้าร่วมประกวดจากโรงเรียนครอบคลุมพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ทั้งสิ้น 578 โครงงาน จาก 9 สาขา ประกอบด้วย

1.สาขาชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ                 จำนวน 154 โครงงาน
2.สาขาเคมี                                                               จำนวน  76 โครงงาน
3.สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์                             จำนวน  61 โครงงาน
4.สาขาวิทยาศาสตร์โลกและสิ่งแวดล้อม            จำนวน  63 โครงงาน
5.สาขาวิศวกรรมศาสตร์                                       จำนวน  27 โครงงาน
6.สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ                               จำนวน  57 โครงงาน
7.สาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมการแพทย์    จำนวน  43 โครงงาน
8.สาขาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ                จำนวน  54 โครงงาน
9..สาขาฟิสิกส์ พลังงานและดาราศาสตร์           จำนวน  43 โครงงาน
          จากการตัดสินการประกวดโครงงานรอบคัดเลือกข้อเสนอโครงงาน โดยคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงาน มีโครงงานที่ผ่านการคัดเลือกรอบข้อเสนอโครงงาน ได้รับเกียรติบัตรและทุนสนับสนุนการพัฒนาโครงงานภูมิภาค ภาคใต้จำนวน 46 โครงงาน ดังนี้

          โครงงานที่ผ่านการคัดเลือกรอบข้อเสนอโครงงาน จำนวน 46 โครงงาน ขอให้เข้ากลุ่ม Line “YSC 2024 ภาคใต้” เพื่อรับข้อมูลข่าวสารการจัดทำสัญญรับทุนสนับสนุนการพัฒนาผลงาน การอบรมเพิ่มทักษะความรู้ การรับคำปรึกษาแนะนำ และการเตรียมความพร้อมการประกวดในรอบนำเสนอผลงาน

QR กลุ่ม YSC 2023

          และขอแสดงความยินดีกับโครงงานที่ได้รับเกียรติบัตรผ่านเกณฑ์การประเมินโครงร่างงานวิจัย รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงาน จำนวน 165 โครงการ ดังนี้

          โครงงานที่ได้รับเกียรติบัตรผ่านเกณฑ์การประเมินโครงร่างงานวิจัย รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงานจำนวน 165 โครงการ ขอให้ติดตามการรับเกียรติบัตรจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ทาง https://www.nstda.or.th/ysc/ และFacebook: YSC Thailand Fanpage
          การตัดสินการประกวดรอบคัดเลือกข้อเสนอโครงงาน ศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภาคใต้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณาจารย์จากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป และสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ตลอดจนคณะกรรมการจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ที่ร่วมเป็นคณะกรรมการฝ่ายตัดสินผลการประกวดโครงงาน ได้พิจารณาข้อเสนอโครงงานและให้ความเห็นชอบข้างต้น ศูนย์บริการวิชาการ ในฐานะศูนย์ประสานงานส่วนภูมิภาค ภาคใต้ ขอขอบพระคุณไปยังคณะกรรมการฝ่ายตัดสินผลการประกวดโครงงานทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้                    
          สำหรับโครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 26 (The Twenty-Sixth Young Scientist Competition: YSC 2024) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการ  ในฐานะศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภาคใต้ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  ภายใต้การสนับสนุนโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และธนาคารไทยพาณิชย์ (จำกัด) มหาชน มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนไทยได้พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นนวัตกรรม และเพื่อคัดเลือกนักเรียนตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์นานาชาติ อันเป็นการยกระดับการศึกษา และผลงานเยาวชนของประเทศไทย
          ในนามของศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภาคใต้ โครงกร YSC  ขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนผู้เป็นนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ YSC 2024 ในปีนี้ทุกคน และเป็นกำลังใจในการแข่งขันรอบนำเสนอผลงานซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนมกราคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ต่อไป

จำนวนคนดู: 621