ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สป.อว. ขอเชิญสถาบันอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดการสร้างไอเดีย (Ideation) ยุวชนอาสาสู่การสร้างพลังสร้างสรรค์ (Soft Power) ของประเทศไทย

          สป.อว. ขอเชิญมหาวิทยาลัยที่มีคุณสมบัติตามประกาศฯ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดการสร้างไอเดีย (Ideation) ยุวชนอาสาสู่การสร้างพลังสร้างสรรค์ (Soft Power) ของประเทศไทย โดย สป.อว. ได้จัดให้มีการประชุมชี้แจงรายละเอียดการส่งผลงานเข้าประกวด ในวันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom (Meeting ID: 912 6228 3952 Passcode: 515341) โดยมีหนังสือเชิญเข้าร่วมปรากฏตามเอกสารแนบใน Link Google drive (https://drive.google.com/drive/folders/1KtlXAZBs_VTfa8yZ-BuveFGqwcDnKo18?usp=sharing)
         ทั้งนี้ เอกสารฉบับจริงอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดส่งให้ทุกสถาบันทางไปรษณีย์ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
          ลิงค์ 
 https://docs.google.com/forms/d/1CkuGTGwipqJLtLBJVGuCnVc97Zo6MpCkLEI4uuwje6Q/edit
          หนังสือเชิญมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมประกวด
          ประกาศรายละเอียดการประกวดของ สป.อว.

จำนวนคนดู: 41