ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอท่าศาลา ให้บริการเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงสุกรชุมชนสาธิตครบวงจร ขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์

          เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  ให้บริการให้คำแนะนำเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงสุกรชุมชนสาธิตครบวงจร  ในการเตรียมความพร้อมให้สัตว์ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ และดำเนินการขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์เพื่อทำเป็นข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญที่จะนำมาพัฒนาและการได้รับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐ กรณีประสบภัยพิบัติ และโรคระบาดสัตว์
          ทั้งนี้การขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์ดังกล่าว เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ผู้ขึ้นทะเบียนจะได้รับประโยชน์ อาทิเช่น การได้รับความช่วยเหลือเมื่อประสบภัยพิบัติ เช่น ภัยน้ำท่วม ภัยแล้ง และโรคระบาดสัตว์ เป็นต้น ได้รับการฝึกอบรมให้ความรู้และสนับสนุนปัจจัยการเลี้ยงสัตว์ และได้รับความช่วยเหลือให้เข้าร่วมโครงการต่างๆ ของรัฐบาล นอกจากนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่มีการแจ้งขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์ไว้แล้ว มีการอัพเดท นำส่งและแจ้งข้อมูลสัตว์ (จำนวนสัตว์) ที่มีการเพิ่ม/ลด เพื่อใช้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปีปัจจุบัน ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีการส่งเสริมให้เกษตรกรพื้นที่ชุมชนใหม่ซึ่งเป็นพื้นที่รายล้อมมหาวิทยาลัย สร้างอาชีพการเลี้ยงสุกรที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ต่อไปในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายตาม SDG ข้อที่ 1 (End poverty in all its forms everywhere) ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่ ข้อที่ 2 (Zero Hunger) ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน และข้อที่ 17 (Partnerships for the Goals) สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

จำนวนคนดู: 24