ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ และคณะ ได้รับอนุมัติงบประมาณสนับสนุนการวิจัยเชิงพื้นที่ จาก สำนักงาน กปร. ในปีงบประมาณ 2567 ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช

          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์, อาจารย์อนุชสรา เรืองมาก สำนักวิชาศิลปศาสตร์, อาจารย์ ดร.จินตนีย์ รู้ซื่อ และคณะ สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน, รองศาสตราจารย์ ดร.กรวิทย์ อยู่สกุล สำนักวิชาเภสัชศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนง เอี่ยวศิริ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร และคณะทำงานศูนย์บริการวิชาการ ร่วมพัฒนาข้อเสนอการวิจัยเชิงพื้นที่ โครงการ “การวิจัยและพัฒนาข้าวพันธุ์พื้นเมือง เพื่อเพิ่มมูลค่าและรายได้ของเกษตรกรและชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช” สนองพระราชดำริการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ซึ่งได้รับอนุมัติงบประมาณสนับสนุนการวิจัย จากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ในปีงบประมาณ 2567 ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช
          ทั้งนี้ โครงการวิจัยดังกล่าวสนับสนุนการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG2 การบรรลุความมั่นคงทางอาหารและส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน, SDG12 สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน และ SDG8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน

จำนวนคนดู: 20