ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย โครงการ การพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมการแปรรูปปลา บ้านท้องโกงกาง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช นำเสนอความก้าวหน้าในการดำเนินงานต่อคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิจากกองทุนเสมอภาคทางการศึกษา

          เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 ณ วัดสุชาโต อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการ การพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมการแปรรูปปลา บ้านท้องโกงกาง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กำไล สมรักษ์ หน่วยจัดการสร้างโอกาสการเรียนรู้โดยชุมชนเป็นฐาน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา เจะเอาะ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ พร้อมด้วยคณะทำงานศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับชุมชนเป้าหมายและหน่วยงานภาคีความร่วมมือ ได้แก่ พัฒนาชุมชน สำนักงานเกษตรอำเภอปากพนัง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) เป็นต้น ร่วมนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ ผ่านกระบวนการและสัมฤทธิผลการเรียนรู้ของชุมชนกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งได้นำเสนอสิ่งที่กลุ่มได้ร่วมกันทำและเสนอแผนงานของการร่วมทำกันต่อไป มีกลุ่มผู้ร่วมเรียนรู้ 5 กลุ่ม รวม 112 คน (กลุ่มทำอวน กลุ่มออกเล กลุ่มแปรรูปปลา กลุ่มเยาวชนในพื้นที่ และกลุ่มเครื่องแกง) ต่อคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิจากกองทุนเสมอภาคทางการศึกษา รวมทั้งทีมหนุนเสริมการขับเคลื่อนโครงการ กสศ. ภาคใต้
          อนึ่ง โครงการ การพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมการแปรรูปปลา บ้านท้องโกงกาง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรมราช ได้งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเสมอภาคทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2566 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กำไล สมรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นหัวหน้าโครงการ

จำนวนคนดู: 29