ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงสุกรครบวงจร ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา

          เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566  เวลา 09.30-12.00 น.  ทีมงานโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสุกรครบวงจร ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมประชุมหารือกับ นายสนอง ทองยอด ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงหมูครบวงจร ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมในการส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงสุกรของพี่น้องสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจฯ ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสุกรให้กับชุมชนซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง 4 ปี โดยใน ปีที่ 1 เป็นการขับเคลื่อนเพื่อการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ปีที่ 2 เป็นการอบรมให้ความรู้ในการเลี้ยงสุกรคุณภาพ ปีที่ 3-4 เป็นการพัฒนาระบบการผลิตและจัดการสุกรอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและได้มาตรฐาน  โดยบูรณาการความร่วมมือในการเรียนการสอนและการวิจัยจากสำนักวิชาการจัดการ  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร และสำนักวิชาสัตวศาสตร์   และในปีที่ 5 นี้นั้น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ได้เสนอความต้องการในการขับเคลื่อนกิจกรรมกลุ่มในรูปแบบของการส่งเสริมการตลาดเพื่อจำหน่ายเนื้อหมูสดให้กับผู้บริโภคในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และพื้นที่ใกล้เคียง  การแปรรูปผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่มจากสุกรที่เกษตรกรสามารถแปรรูปได้เอง และสามารถจำหน่ายให้กับผู้บริโภคในชุมชน ซึ่งสามารถนำไปปรุงอาหารได้ในชีวิตประจำวันในรูปแบบของ ผลิตภัณฑ์หนางหมู  รวมถึงการส่งเสริมการเลี้ยงสุกรที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพอย่างยั่งยืน ซึ่งศูนย์บริการวิชาการจะได้บูรณาการความร่วมมือกับสำนักวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนกิจกรรมทั้งด้านบริการวิชาการ งานวิจัยและการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการเลี้ยงสุกรของชุมชน

จำนวนคนดู: 15