ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยอุทยานพฤกษศาสตร์ บูรณาการงานวิชาการและรวบรวมองค์ความรู้ชาติพันธุ์มานิ เพื่อนำมาจัดแสดงและถ่ายทอดเรื่องราวผ่านพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์มานิ สนองโครงการพระราชดำริ อพ.สธ. สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและภูมิปัญญาวัฒนธรรมแก่สังคมอย่างยั่งยืน

          วันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2566 อุทยานพฤกษศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.ฉัตรชัย กัลยาณปพน ได้รับมอบหมายจาก รศ.ดร.รุ่งรวี จิตภักดี ผู้อำนวยการอุทยานพฤกษศาสตร์ ในการนำคณะอาจารย์สาขาวิชาต่างๆ ลงพื้นที่ภาคสนามศึกษาเรื่องราวของ “มานิ” หรือกลุ่มชาติพันธุ์มานิ (the Maniq people) ซึ่งเป็นชื่อเรียกผู้คนกลุ่มนิกริโต (the Negritos) ถูกจำแนกทางชาติพันธุ์ว่าเป็นกลุ่มย่อยของนิกรอยด์ (Negroid) มีแหล่งที่อยู่อาศัยกระจายอยู่บริเวณคาบสมุทรมลายูในภาคใต้ของประเทศไทย และเก็บรวบรวมข้อมูล องค์ความรู้เพื่อนำมาจัดแสดงและถ่ายทอดผ่านพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์มานิ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี ผศ.ดร.สิริพร สมบูรณ์บูรณะ เป็นหัวหน้าชุดโครงการวิจัย และคุณจรูญ ทศกูล ปราชญ์ผู้เชี่ยวชาญชาติพันธุ์มานิ นำทีม
          การลงพื้นที่ภาคสนามในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการงานวิชาการ ทำการศึกษา บันทึกและอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้านและมรดกทางวัฒนธรรม มีการรวบรวมองค์ความรู้ชาติพันธุ์มานิให้เป็นระบบที่ชัดเจน สามารถนำมาต่อยอดสู่การสกัดองค์ความรู้จากงานศึกษาภาคสนามเป็นสื่อนิทรรศการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์มานิ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้มีความน่าสนใจ และครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ณ บ้านภูผาเพชร อ.มะนัง จ.สตูล เพื่อให้เป็นพื้นที่สร้างประสบการณ์แรงบันดาลใจ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำไปสู่การสร้างกระบวนการเรียนรู้เชิงวิชาการ และการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและภูมิปัญญาวัฒนธรรมแก่สังคมอย่างยั่งยืนต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายตาม SDG ข้อที่ 11 (Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable) ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ มีความครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง และยั่งยืน ข้อที่ 4 (Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all) สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต และข้อที่ 17 (Partnerships for the Goals) สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

จำนวนคนดู: 25