ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน จัดกิจกรรมโครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 30 ภาคปฏิบัติ ณ จังหวัดภูเก็ต

          ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ต้อนรับนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 30 ภาคปฏิบัติ จำนวน 20 คน ณ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 4 – 9 ธันวาคม 2566
          กิจกรรมพิธีเปิด จัดขึ้นในวันที่ 4 ธันวาคม 2566 โดยกิจกรรมจัดขึ้นในช่วงเช้า ประกอบด้วยกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำต่อเนื่องมาทุกปี และเพื่อระลึกถึง ผศ.ดร.ปิติวงษ์ ตันติโชดก อาจารย์ผู้ร่วมก่อตั้งโครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล (Marine Ecology) ทั้งนี้ ในกิจกรรมพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย คุณเฉลิมรัฐ แสงมณี ผู้แทนศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ในฐานะเจ้าภาพร่วม กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ พร้อมกล่าวถึงกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้และประสบการณ์จากการลงปฏิบัติภาคสนามระบบนิเวศทางทะเลด้านต่างๆ เพื่อเรียนรู้จากสถานที่จริง โดยทีมวิทยากรประกอบดด้วยอาจารย์ และผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และจากศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน

          ในส่วนของกิจกรรมพิธีปิด จัดขึ้นในวันที่ 9 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน จังหวัดภูเก็ต ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ คุณเฉลิมรัฐ แสงมณี ผู้แทนศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ในฐานะเจ้าภาพร่วม และได้รับเกียรติจากคุณเรณุกา มาลีวัตร ผู้จัดการงานสื่อสารองค์กร ฝ่ายกิจการองค์การ พร้อมด้วย คุณจิราภรณ์ โชติช่วง เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายกิจการสัมพันธ์ บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ในนามผู้สนับสนุน พร้อมผู้จบการอบรมร่วมกิจกรรม CSR โดยการเก็บขยะ และปล่อยเต่า ซึ่งผ่านการดูแลจากศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิริธารกลับสู่ท้องทะเล โดยกิจกรรมจัดขึ้นบริเวณชายหาดหน้าศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ทั้งนี้ คณะผู้บริหารได้ร่วมแสดงความยินดี และมอบวุฒิบัตรแก่ผู้จบการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งการมอบวุฒิบัตรในครั้งนี้เป็นการมอบวุฒิบัตรให้แก่ ผู้จบการอบรมโครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 30 รูปแบบออนไลน์ จำนวน 46 คน และวุฒิบัตรสำหรับผู้จบการอบรมภาคปฏิบัติ จำนวน 20 คน

          ผลการดำเนินงานโครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 30 ในครั้งนี้ มีระยะเวลาจัดกิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมบรรยาย กิจกรรมการทำหัวข้อสัมมนา จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4 พฤศจิกายน – 26 พฤศจิกายน 2566 รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting และกิจกรรมภาคปฏิบัติ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4 – 9 ธันวาคม 2566 ณ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ในการดำเนินโครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 30 มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจนิเวศวิทยาทางทะเลทั้งในรูปแบบของโครงสร้างและความสัมพันธ์เชิงบทบาทของสิ่งมีชีวิตภายในระบบนิเวศทางทะเลแต่ละระบบ และระหว่างระบบนิเวศทางทะเล เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางการวิจัย และกระบวนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ในด้านนิเวศวิทยาทางทะเล และเพื่อสร้างความตระหนักและปรัชญาการจัดการทรัพยากรทางทะเลและระบบนิเวศทางทะเลเพื่อการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน
          สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 30 ประกอบด้วยนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และนักศึกษาจบใหม่ จำนวน 74 คน จาก 20 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และจบการอบรมรูปแบบออนไลน์ จำนวน 46 คน จาก 18 มหาวิทยาลัย และมีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมภาคปฏิบัติ ณ จังหวัดภูเก็ตในครั้งนี้ จำนวน 20 คน จาก 12 มหาวิทยาลัย คือ
1.มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์
2.มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
3.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4.มหาวิทยาลัยนเรศวร
5.มหาวิทยาลัยบูรพา
6.มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
7.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8.มหาวิทยาลัยมหิดล
9.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10.มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
11.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
12.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
          ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีแก่ผู้จบการอบรมโครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 30 อีกครั้ง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความตระหนัก และการจัดการทรัพยากรทางทะเลและระบบนิเวศทางทะเลเพื่อการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน ตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป

จำนวนคนดู: 97