ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ผศ.ดร.ทนง เอี่ยวศิริ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรฯ และคณะทำงานศูนย์บริการวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัยผลิตภัณฑ์กิมจิและซอสหมักกิมจิพร้อมใช้ จากพืชผักผลไม้และน้ำตาลจากซึ่งเป็นพืชอาหารท้องถิ่นในลุ่มน้ำปากพนัง

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนง เอี่ยวศิริ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร และคณะทำงานศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำเสนอผลการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์กิมจิ บรรจุภัณฑ์และการตลาด ต่อผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนงบประมาณวิจัย ปีงบประมาณ 2566 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
          ทั้งนี้ผลงานวิจัยได้รับการยอมรับทั้งความครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งด้านวิชาการและเกิดประโยชน์ต่อชุมชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยโครงการวิจัยได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตกิมจิ สุขาภิบาลเบื้องต้น และแนวคิดการทำตลาดให้กับกลุ่มเกษตรกรและผู้ที่สนใจ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาอาชีพ ซึ่งเกษตรกร/ชุมชนได้นำองค์ความรู้ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับผลผลิตพืชผักของครัวเรือน ลดการสูญเสียในการเป็นขยะอาหาร รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายเนื่องจากชุมชนสามารถผลิตกิมจิรับประทานเองได้ในครัวเรือน นอกจากนี้ได้มีชุมชนในพื้นที่เป้าหมายและวิสาหกิจชุมชนสวนบุญประสิทธิ์นำองค์ความรู้ที่ได้ไปผลิตกิมจิและจำหน่ายเชิงพาณิชย์ในช่องทางสื่อโซเชียล ขายตรงหน้าร้าน และการออกบูทร้านค้าในงานต่างๆ เกิดเป็นอาชีพทางเลือกหนึ่งที่สามารถเสริมสร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชนได้

จำนวนคนดู: 20