ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประชุมหารือร่วมกับกลุ่มงานติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 เพื่อการพัฒนาโครงการวิชาการรับใช้สังคม มิติด้านการศึกษา

          วันศุกร์ ที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 08.40 – 09.20 น. ณ ศูนย์อาหารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประชุมหารือร่วมกับนางสาวสุนัฎฐา เจริญผล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  เพื่อการพัฒนาโครงการวิชาการรับใช้สังคม มิติด้านการศึกษา ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษานอกมหาวิทยาลัย ให้แก่โรงเรียนในชุมชนพื้นที่อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช   ดังนี้

  • โปรแกรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน ได้แก่
    – โรงเรียนชุมชนใหม่ ตำบลไทยบุรี
    – โรงเรียนวัดยางงาม ตำบลท่าขึ้น
    – โรงเรียนประทีปศาสน์อิสมาอีลอนุสรณ์ ตำบลท่าศาลา
  • โปรแกรมการเรียนเฉพาะทาง การจัดการเรียนการสอน STEM (Science Technology Engineering and Mathematics) ของโรงเรียนชุมชนใหม่ ตำบลไทยบุรี
              เพื่อร่วมกันการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียน รับฟังคำชี้แนะแนวทางการจัดการเรียนการสอน ทำให้มีความเข้าใจในการปฏิบัติงานชัดเจนยิ่งขึ้น และเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  ตลอดจนร่วมกันสร้างเครือข่ายและเครื่องมือการนิเทศร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ในการดำเนินกิจกรรมในครั้งต่อไป เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน SDGs 4 และ SDGs 17
จำนวนคนดู: 11