ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมประชุมวางแผนขับเคลื่อนสนับสนุนส่งเสริมการเลี้ยงสุกรอย่างยั่งยืนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงสุกรครบวงจร ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา

          เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 – 15.20 น. นำโดย อาจารย์ ดร.กฤติกา กาบพลอย สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร พร้อมด้วยทีมงานโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสุกรครบวงจร ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมประชุมหารือต่อเนื่องจากการประชุมเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 กับ นายสนอง  ทองยอด ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงหมูครบวงจร ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมในการส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงสุกรของพี่น้องสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจฯ ในปีที่ 5  นี้นั้น โดยบูรณาการความร่วมมือในการเรียนการสอนและการวิจัยจากสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร วิทยาลัยสัตวแพทย์ศาสตร์อัครราชกุมารี และสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ซึ่งได้กำหนดแผนการดำเนินกิจกรรมในปีงบประมาณ 2567 อาทิเช่น การอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีระบบการจัดการสืบพันธุ์ในสุกร การผสมเทียม การป้องกันโรคและควบคุมโรค วัคซีนและยาในสุกร กาบริหารจัดการระบบการผลิตและการจัดการสุกรแม่พันธุ์คุณภาพ  การแปรรูปผลิตภัณฑ์หนางหมูให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพในการบริโภคในครัวเรือนและการจัดจำหน่าย  และการส่งเสริมการตลาดและการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มจากสุกรของชุมชน เพื่อนำไปสู่การสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพเลี้ยงสุกรอย่างครบวงจรและมีคุณภาพ ตั้งแต่กระบวนการผลิตพ่อแม่พันธุ์ การเลี้ยงสุกรขุน เพื่อให้ได้สุกรที่มีคุณภาพสำหรับผู้บริโภคและแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม  เพื่อนำไปสู่การพัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรกรต้นแบบในการเลี้ยงสุกรครบวงจรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ให้มีความมั่นคงและความยั่งยืนต่อไป
          ทั้งนี้การดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายข้อที่ 2 (ZERO HUNGER) ขจัดความหิวโหย บรรลุเป้าความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการที่ดีขึ้น และส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน และเป้าหมายข้อที่ 17 (Partnerships for the Goals) สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

จำนวนคนดู: 15