ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในบทบาทเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนบน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคใต้ ครั้งที่ 2/2566

          ตามที่ เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคใต้ กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคใต้ ครั้งที่ 2/2566 ในวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 – 12.00 น. โดยประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ ZOOM ในครั้งนี้ ผู้แทน เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ และ เครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายวิจัยฯ โดยมี รายละเอียดการประชุม ดังนี้
          เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ รายงานความก้าวหน้าโครงการบริหารจัดการเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคใต้ พ.ศ.2566  สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จ 4 ตัวชี้วัด เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2566 
          รายงานผลความก้าวหน้าของศูนย์วิจัยชุมชน/ความก้าวหน้าโครงการจัดการความรู้การวิจัย
     1) นำเสนอรายงานความก้าวหน้าของศูนย์วิจัยชุมชน ปี พ.ศ.2566
– ศูนย์วิจัยชุมชน”การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อโคเพื่อขยายโอกาสทางการตลาด” นำเสนอโดย ผศ.ว่าที่ร้อยตรี.ดร.ณฤทธิ์ ไทยบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
– ศูนย์วิจัยชุมชน”การส่งเสริมอาชีพโดยชุมชนเป็นฐาน” ตำบลท่าเคยอำเภอท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี นำเสนอโดย ดร.นรา พงษ์พานิช ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
     2)  นำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการจัดการความรู้การวิจัยและการถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยีสู่การใช้ประโยชน์ ปี พ.ศ.2566
– โครงการ”การพัฒนาและต่อยอดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน”นำเสนอโดย ดร.อภิรมย์ พรหมจรรยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ต
– โครงการ”การจัดการนวัตกรรมการใช้สีธรรมชาติในการผลิตผ้าพิมพ์พฤกษาเพื่อเพิ่มมูลค่สินค้าชุมชน” จังหวัดนครศรีธรรมราชนำเสนอโดย ผศ.ดร.สมรักษ์ รอดเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
             อีกทั้งที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคใต้ เพื่อขับเคลื่อนด้านการดำเนินงานของเครือข่ายฯ ร่วมกันต่อไป ในปี พ.ศ.2567

จำนวนคนดู: 17