ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์บริการวิชาการ และสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประชุมเตรียมการดำเนินโครงการวิชาการรับใช้สังคมร่วมกับโรงเรียนชุมชนใหม่

          วันที่ 22 ธันวาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก คมเม่น สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และทีมศูนย์บริการวิชาการ ประชุมร่วมกับ นายไฟซอล ยีโกบ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนใหม่ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินโครงการวิชาการรับใช้สังคม ปี 2567 ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษานอกมหาวิทยาลัยให้แก่โรงเรียน โปรแกรมการเรียนเฉพาะทาง โดยการจัดการเรียนการสอน STEM (Science Technology Engineering and Mathematics) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการความรู้ ระหว่าง 4 สาขาวิชา ซึ่งได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์
          ในครั้งนี้ ได้รับฟังคำชี้แนะแนวทางการจัดการเรียนการสอนจากผู้บริหาร และครูผู้สอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของโรงเรียนชุมชนใหม่ นางสาวพัชรีญา เสือแก้ว และ นางวาสนา ทรัพย์ยาสาร ที่ทำให้มีความเข้าใจในการปฏิบัติงานชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อร่วมกันการพัฒนาและส่งเสริมด้านการเรียนการสอนให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายต่อไป

จำนวนคนดู: 21