ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในบทบาทเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนบน เข้าร่วมประชุมประธานกรรมการเครือข่ายบริหารการวิจัย (เครือข่าย C) ครั้งที่ 3/2566

          ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) กำหนดจัดประชุมประธานกรรมการเครือข่ายบริหารการวิจัย (เครือข่าย C) ครั้งที่ 3/2566 ขึ้นในวันอังคารที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ 2 ชั้น 6 อาคารอุดมศึกษา 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom
          ในครั้งนี้ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในบทบาทเครือข่าบบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนบน เข้าร่วมประชุมประธานกรรมการเครือข่ายบริหารการวิจัย (เครือข่าย C) ครั้งที่ 3/2566 ร่วมกันทั้ง 9 เครือข่ายฯ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในที่ประชุมฯ นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ นางสาวกีรติ แก้วสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนา อววน.3 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ จากการที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มอบหมายให้ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายบริหารการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นายภูมิภักด์ พิทักษ์เขื่อนขันธ์ รองประธานโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายบริหารการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้นำเสนอผลการดำเนินงานต่อที่ประชุม และที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2566 รับรองโดยไม่มีการแก้ไข
          ในที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากและโครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ร่วมกัน โดยมีเงื่อนไขและขอบเขตการดำเนินงานให้เครือข่ายบริหารการวิจัย 9 เครือข่าย เสนอข้อเสนอโครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก และ โครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กำหนดยื่นต่อ สป.อว. ภายในวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567 เพื่อดำเนินกิจกรรม 2 กิจกรรม ดังนี้
     1) การศึกษาศักยภาพเพื่อยกระดับการพัฒนาเชิงพื้นที่ของเครือข่าย และจัดทำข้อเสนอโครงการและแผนปฏิบัติงานวิจัยฯ (Preliminary Research) ตามกรอบ 3 ประเด็น ได้แก่ 1) ด้านเกษตรและอาหาร 2) ด้านท่องเที่ยวและทรัพยากร และ 3) ด้านพลังงาน วัสดุชีวภาพและเคมีชีวภาพ
     2) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิจัย นิสิต/นักศึกษา ให้ทำงานวิจัยร่วมกับภาคชุมชนและเอกชน (Capacity Building)

จำนวนคนดู: 13